(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mam­ma Muu”.

12. ju­u­nil on 75. sün­nipäev Root­si lastekir­janikul Ju­j­ja Wies­lan­der­il. Ta on kir­ju­tanud mit­meid lus­takaid ja lõbu­said lu­gusid lehmast nimega Mam­ma Muu. Sel­l­el värvikal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehakse palju põnevat. Roni­takse pu­ude ot­sas, loetakse raa­ma­tu­id, ki­igutakse jne.

(Eesti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ke­vade kutse”.

Ke­vade kas­vamist pidi tõuseb taevas kõrge­male, päike on eredam ja lood­usse il­mub üha uusi värve. Veed lähe­vad li­ikvele, väl­ja il­mu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kargest kergeks. Just seep­ärast on ke­vadet sageli pee­tud lu­ule­ta­jaile er­i­ti in­spi­rat­sioonirohkeks aastaajaks.

(Eesti)

29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Jär­jest loe: pokud ja nurmenukud!”

Raa­matu­väl­japanek, mis peaks in­nus­ta­ma õpi­lasi os­ale­ma ke­vadistes lood­us­vaatlustes. Poku­maa kut­sub üles loen­dama oma ko­dukan­di pokusid ning reg­istreer­i­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Lood­use Fond koost­öös Tar­tu Ülikooli tead­laste­ga är­gitab aga ot­si­ma üles ning määra­ma nur­menukke oma kam­paa­ni­a­ga “Eesti ot­sib nurmenukke”.

(Eesti)

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kes elab met­sa sees?”.

Maikuu on lood­usekuu. Maa muu­tub ro­he­liseks ja lood­us puhkeb õide.Meie met­sades võib ko­ha­ta er­inevaid loo­mi ja linde. On elu tärkamise aeg. Mets on val­la­tu­id hääl­it­susi täis. Näi­tusel on er­inevad raa­matud meie met­sades elavate li­ikide ko­h­ta. Või­malus oma tead­misi läbi raa­matute saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poole seada.

(Eesti)

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Loeme ro­he­lisi”.

Meie pla­neet elab üle hi­i­glaslikke keskkon­na­muu­tusi. Maiku­us on põhirõhk lood­usel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kätte ro­he­line raa­mat kas sisult või kaanevärvilt.

(Eesti)

11.–30. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Mu­napühad on tulekul”.

Mu­napühad on li­ikuv püha täpselt nagu vast­lapäev­gi. See püha koos­neb mitmest päev­ast ning tähistab ke­vade saabu­mist ja paas­tu­a­ja lõppu.

(Eesti)

1.–25. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Vaa­ta elu läbi lillede”.

Päike käib kõrgelt ning ke­vadised toime­tused on alanud, sest lood­us press­ib meele­tu jõu­ga peale. As­tume otse lille­hooae­ga, aed kutsub!

(Eesti)

1.–10. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “2. aprill — rahvus­va­he­line laster­aa­matupäev”.

2. aprillil maail­makuul­sa muinasju­tu­vest­ja Hans Chris­t­ian An­der­seni sün­nipäe­val tähis­tatakse rahvus­va­he­list laster­aa­matupäe­va. Näi­tus on nen­dele, kes on muinasjutudieedil.

(Eesti)

13. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sirgjoonelise lu­ulerokkari hõõgu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks pealkir­jas esinevale iseloomus­tuse­le on Wim­berg ka proosakir­janik, stse­nar­ist, tele­saadete juht ja toimeta­ja, kir­jan­dus­loolane ning veel palju muud­ki. Väl­japanek on täien­duseks Jaak Urmeti ko­h­tu­mise­le Jäne­da luge­jate­ga 2. aprillil.

(Eesti)

4. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­janiku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­mekül­gne mees …

(Eesti)

21. vee­bru­ar­ist 14. märtsi­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Aja­lugu ei saa ku­na­gi valmis. Eesti Vabari­ik 101.”

Vaat­ed Eesti Vabari­i­gi ajaloole ei olé alati ol­nud üh­esed. Nii on ajaloosünd­muste tõl­gen­dused er­i­nenud ajas ja ajaloolaste pil­gu läbi. Si­is­ki ei pea me oma ajaloo pärast va­ban­dama ega selle eest peitu pugema.

(Eesti)

28. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Eesti keele aas­ta 2019”.

Tun­neme ära meie kir­janikud ja lu­ule­ta­jad fo­todel. Haridus- ja Teadus­min­is­teeri­um ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aastaks. …

(Eesti)

7.–16. veeru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sõbrad, need er­ilised”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­tavad, aga nad on alati ole­mas. Näi­da­ta lastele, et raa­matuko­gus on ole­mas er­inevaid raa­ma­tu­id sõpradest ja sõprusest.

(Eesti)

7. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kätte tuleb päev”.

Lu­ule­ta­ja Tri­in Soomets tähistab 2. märt­sil oma 50 aas­ta ju­ube­lit. Ta on kir­ju­tanud nii su­urtele kui väikestele. Väl­japaneku­ga tähis­tame ka eesti keele aastat.

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aas­ta lood­us­es”.

2019. aas­ta loom, taim, lind, seen, li­b­likas, sam­mal, muld.

(Eesti)

14.–30. jaan­uar­i­ni 2019.a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek GORI 125”.

20. vee­bru­ar­il möö­dub karika­tur­ist Vel­lo Agori (Gori) sün­nist 125 aa­s­tat. Selle sünd­muse tähis­tamiseks annab Om­ni­va väl­ja post­mar­gi, mille ku­jun­da­jaks on Riho Luuse.