(Eesti)

14.–30. jaan­uar­i­ni 2019.a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek GORI 125”.

20. vee­bru­ar­il möö­dub karika­tur­ist Vel­lo Agori (Gori) sün­nist 125 aa­s­tat. Selle sünd­muse tähis­tamiseks annab Om­ni­va väl­ja post­mar­gi, mille ku­jun­da­jaks on Riho Luuse.

(Eesti) 24. jaan­uar­il 2019. a Tapa val­laraa­matuko­gus al­gusega kell 10.30 “Il­mar Talve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Il­mar Talve” (I korrusel)
11.30 Ek­skur­sioon Tapa lin­nas “I. Talve radadel”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), al­gus raamatukogus

14.00 Külalisettekanded

Il­mar Talve — pro­fes­sor, kolleeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu ülikool, Soome)
“Kir­janik Il­mar Talve” — Jani­ka Kro­n­berg (ajakir­ja Loom­ing peatoimetaja)

I ko­r­rusel fo­tonäi­tus “Linn, kus me elasime. Ja­lu­tuskäik koos Il­mar Talve­ga tema kodulinnas”

II ko­r­rusel stend­inäi­tus “Il­mar Talve” 

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti)

1. det­sem­brist 2018. a kuni 12. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matuko­gus Ülle Meistri ju­ube­linäi­tus.

3. det­sem­bril 2018 kell 8 avatakse Tapa lin­naraa­matuko­gus Ülle Meistri ju­ube­linäi­tus. Raa­matukogu teisel ko­r­rusel on väl­jas kun­st­niku poolt väl­ja val­i­tud raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonid, mille keskmes on val­davalt muinasju­tud. Es­ime­sel ko­r­rusel ek­sponeer­i­takse lood­use teemal­isi akvarelle.

(Eesti) 1.–29. no­vem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Küün­lad ko­d­u­ak­endel”.
Hingede­päev on side meie eelkäi­jate­ga. Es­i­vane­mate tuge ja toe­tust va­jame ras­ke­tel het­kedel kõik. Kas või mõttes.

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist ko­r­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga li­ik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule li­ik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle korrata.

(Eesti) 3. sep­tem­brist 10. ok­too­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Taimetark, arst ja kir­janik Aili Paju 80”.
Aili Paju paneb oma raa­matutes luge­jale südamele:

Loomu­liku ter­ven­e­mise võime on ole­mas igas in­ime­ses, tuleb vaid muu­ta elu­vi­isi, õp­p­i­da ela­ma kooskõlas lood­usega ja toi­tu­da targalt”.

(Eesti) Tapa lin­naraa­matuko­gus on 6. sep­tem­brist 2018. a avatud kahe nime­ka Iis­raeli kun­st­niku Lena Revenko ja Ire­na Aizeni ühis­näi­tus „Jä­nesed, re­based ja teised in­imesed“. Tegemist on üleilm­selt tun­tud kun­st­nikega, kelle näi­tusi on võõrus­tanud ga­leri­id Iis­raelis, Jaa­pa­nis, Hi­inas, USA‑s, Su­urbri­tan­nias, Ven­e­maal ja mujal.

Ire­na Aizeni näi­tus on avatud 3. ok­too­bri­ni ja Lena Revenko näi­tus 30. oktoobrini.

(Eesti) 24. au­gustist 26. ok­too­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Head ri­is­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Eu­roopa kul­tu­uripäran­di aas­ta, see­ga on igati põhjust es­ile tõs­ta ka meie väikese Eesti rikka­likku rahvakultuuri.

(Eesti) 1.–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Lapp lapi peal”.

Jär­jeko­rdne soe suvi on möö­das ning ees on oota­mas kuldne ja karge sügis, ühes pikkade ja pime­date õhtutega.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"

(Eesti) 14. au­gustist 8. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­na vaat­ed”.

Fo­tonäi­tusel on vanad fo­tod kokku mik­si­tud tä­napäev­aste­ga. Ajamik­side tule­mus on igati hu­vi­tav ja ajas rän­nakule kutsuv.

(Eesti) 9. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Õue tahaks!”.

Meie, kes me elame kar­mi kli­ima ja pikkade talvede maal, soovime soo­jal aas­taa­jal vee­ta või­ma­likult palju aega väljas.

(Eesti) 01.–29. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Juhan Vi­idin­gu laulud”.

Juhan Vi­idin­gu lood­ud tek­ste on vi­i­sis­tanud mitmed eesti heliloo­jad ja laulnud väga paljud meie ar­mas­tatud muusikud.