Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud

4. augustist 17. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Tapa­ga seo­tud kir­ju­ta­jad ehk väike üle­vaade kir­janikest ja loomin­gulis­test kaasin­imestest, kes ühel või teisel moel on Tapa­ga …

Kuldkala

6. juu­nist 8. juuli­ni Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matunäi­tus “Kuld­kala”. Kui soovid kohe kuida­gi täi­tu­da ei taha, tasub tul­la meie las­teosakon­da kuld­kala raa­matunäi­tust vaata­ma. …

Vetesellid

1. juu­nist 1. juuli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Vete­sel­lid”. Vaatame merekul­tu­uri­aas­ta puhul mere poole. Seeko­rd saab uud­is­ta­da meres elavaid kalu ja muid elukaid. Leiab ka raa­ma­tu­id …

Isevärki jõulud

27.11.2015–09.01.2016 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Isevär­ki jõu­lud”. Jõu­lu­oo­tus algab alati esimese advendi­ga, sel­l­el aastal 29. novem­bril. Jõu­lud või­vad olla oota­mat­ult üllatavad. Seda siis, kui uuri­da, kuidas …

Tuulekell

4.–21. novem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Tuulekell”. Tuulekel­la heli annab märku tugevnev­ast tuulest, meel­itab ligi head ener­giat ja tasakaalustab ruu­mi. Raa­matunäi­tuse­le meel­i­tas tuulekel­la salapärane heli …