Isa ja pojad Uustulndid

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Isa ja po­jad Uus­tul­n­did”. Tä­navu saaks 90-aas­­taseks kir­janik ja laulude kir­ju­ta­ja, põ­line saar­lane Al­bert Uustulnd. […]

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. LAH­TI­OLEKUA­JAD pühade pe­ri­ood­il 23. det­sem­bril Tapa lin­naraa­matukogu AVATUD 11–15, Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt ning Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogu AVATUD 10–15. 24.–26. detsembrini

Read More »

Mida saab teha vana raamatuga …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 1.–30. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Mida saab teha vana raa­matu­ga …” Näi­tus tutvustab Rak­vere teatri peakun­st­nik Eveli Variku ja LVKRK kun­st­nik Ri­ina Run­neli töid.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15.12.2014–10.01.2015 Tapa lin­naraa­matuko­gus ja ka Jäne­da, Lehtse ning Sak­si raa­matukogudes “Vi­ivi­sev­abadus”

Peegeldusi elurajalt

1.–19. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus Hel­mut El­stro­ki maastiku­maalide näi­tus “Peegel­dusi elu­ra­jalt”. Hel­mut El­strok oli mit­mekül­gselt an­dekas — peda­goog, kir­jamees, muin­suskait­s­ja, kodu-uuri­­ja, har­ras­tuskun­st­nik, ja nagu ta ise nal­jatamisi ütles, ka iga­su­g­une sepp. Ta oli töö­tanud koo­lidi­rek­to­ri­na, eesti keele õpeta­jana, müürsep­a­na jpm. H. El­strok on väl­ja and­nud ka­hek­sa raa­matut. Tema elutööd on au­ta­sus­tatud V jär­gu teenetemärgi­ga ja Soome

Peegel­dusi elu­ra­jaltRead More »

Külaline raamatukogus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. det­sem­bril kell 15.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus “Küla­line raa­matuko­gus”. Kül­la tuleb Hillar Vim­berg, kes on muusik ja heliloo­ja ning kir­jutab lu­ule­tusi ja

Küla­line raa­matuko­gusRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 4.–28. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Moe poiste jal­gpal­lik­lu­bi FC Moe tegemised vi­imasel ka­hel aastal”. Väl­jas on võide­tud karikad, poiste tutvus­tused ja pildimaterjal.

(Eesti) Liikumine — see on tervis

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 6. ok­too­brist 28. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Li­iku­mine — see on ter­vis”. Tutvus­tame raa­ma­tu­id, millest leiab abi ja uusi har­ju­tusi nii algaja

(Eesti) Li­iku­mine — see on ter­visRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Es­maspäe­val, 10. no­vem­bril 2014 al­gab XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dal, mis on pühen­datud teemale “Trol­lid Põh­jalas”. Trol­lid on põh­ja­maa talve uduse hä­maruse ja pime­duse loom­ing. Põhjalas

XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dalRead More »

I recommend …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 1.–30. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mina soovi­tan”. Väl­japanek laste poolt val­i­tud raa­matutest, mis on neile väga meeld­in­ud ja mida nad teis­tele lugeda

I rec­om­mend …Read More »

(Eesti) Omasid meenutades

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. ok­too­bril 17.00 Sak­si raa­matuko­gus lu­uleõh­tu “Omasid meenu­tades”. Et­tel­ugemis­päe­val loeme Sak­sist pärit lu­ule­ta­ja Sulev Kübarsepa ja Vil­vi Suika­neni lu­ulet. Vil­vi Suika­nen, kes

(Eesti) Omasid meenu­tadesRead More »

Lui Lätt — kunstnik ja pedagoog

2. ju­ulist 29. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Lui Lätt — kun­st­nik ja peda­goog”. Näi­tus tutvustab Sak­sist pärit kun­sniku ja peda­goo­gi Lui Läti elu ja loomingut (re­prod kun­st­niku tütre isik­likust ko­gust ning kir­japanekud oma isast). Kun­st­nik Ed­uard Olé pi­das teda üheks 1930.–1940. aas­tate pari­maks maal­i­jaks Eestis. Tema tööd olid Tallinna kun­sti­hoones ül­e­vaatenäi­tus­tel. Töö­tas nii Sak­sis kui

Lui Lätt — kun­st­nik ja peda­googRead More »

Lui Lätt memorial evening

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 3. ok­too­bril kell 16.30 Sak­si raa­matuko­gus “Lui Läti mäles­tusõh­tu”. Kül­la tuleb tü­tar Imbi Tomberg.

15.–21. septembrini Saksi raamatukogu SULETUD

15.–21. sep­tem­bri­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi ko­r­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu va­hen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

2014. aasta lind, loom ja puu

20. maist 30. ju­uni­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “2014. aas­ta lind, loom ja puu”. Näi­tus tutvustab selle aas­ta lin­du — jäälin­du, selle aas­ta looma — hül­jest ja selle aas­ta puud (neid on lausa kaks) — paak­spu­ud ning türn­pu­ud. Samu­ti raa­ma­tu­id ja linke, kust võib nende ko­h­ta veel rohkem in­fot leida.

Ilmar Talve radadel

8. mail kell 13.00−17.00 Sak­si raa­matukogu üri­tus “Il­mar Talve radadel”. Raa­matukoguüri­tus viib os­avõt­jad Skan­d­i­naavia­maades ja Eestis tun­tud rah­vastikutead­lase ja kir­janiku Il­mar Talve sis­se­tal­latud radadele Tapa val­las. Mõned hu­vi­tavad fak­tid: I. Talve isa Jo­hannes oli Tapa Jako­bi koguduse nõukogu es­imees ning prae­guse Jako­bi kiriku ehi­tuse or­gan­iseer­im­ise meeskon­nas, tema ema oli pärit kogu eesti rah­vale tun­tud Kreutzwaldide

Il­mar Talve radadelRead More »