(Eesti)

12. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matu­väl­japanek “Väikese in­imese su­ured reisid”.
Hu­vi­tavad raa­matud ja mõt­ted reisideks Eestis ja ka maail­mas. Juhi­seid väike­se­le rän­nuhuvilise­le ja­gavad Nööp, Anni, jänes Fe­lix, jääkaru Pol­li, Lotte ja teised­ki rännusellid.

(Eesti)

1. ju­u­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu las­teosakon­nas “Loe lill õit­se­ma”.

Loe lill õit­se­ma” on võistlus, kus os­al­e­vad sügisel 2. — 4. klas­si minevad Tapa Güm­naa­si­u­mi õpilased …

(Eesti)

29. april­list 7. ju­uni­ni 2019. a Tapa raa­matuko­gus näi­tus “Tunne”.

Kun­st­niku, vi­suaalse kun­sti õpeta­ja ja kun­s­ti­a­jaloolase Min­na Po­luse (Akaa, Soome) näi­tusel „Tunne“ saab näha väga er­inevates tehnikates – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fo­tod jne — teostatud töid. …

(Eesti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Jo­hann Volde­mar Jannsen — lu­ule­ta­ja, kir­janik ja eesti rah­va ärata­ja”.

Tä­navu möö­dub 200 aa­s­tat Jo­hann Volde­mar Jannseni sün­nist. Meie rahvus­liku li­iku­mise al­gata­ja loomin­gu eesmärgiks oli rah­vast val­gus­ta­da, õpeta­da ja kõl­beliselt harida.

(Eesti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ke­vade kutse”.

Ke­vade kas­vamist pidi tõuseb taevas kõrge­male, päike on eredam ja lood­usse il­mub üha uusi värve. Veed lähe­vad li­ikvele, väl­ja il­mu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kargest kergeks. Just seep­ärast on ke­vadet sageli pee­tud lu­ule­ta­jaile er­i­ti in­spi­rat­sioonirohkeks aastaajaks.

(Eesti)

11.–25. aprilli­ni 2019. a Tapa Val­laraa­matuko­gus koop­ia­maalide näi­tus “Amet­niku hobi”.

Maalid (õli lõuendil, pa­pil või vi­neer­il) on valmin­ud KUMU koop­ia­maali kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Malle-Reet Hei­del­berg. Koop­i­ad maalis Alar Teras, kes on Ma­jan­dus- ja Kom­mu­nikat­sioon­i­min­is­teeri­u­mi nõu­nik ning Tapa vallavo­likogu liige.

(Eesti)

11. märt­sist 23. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas “Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus”.

Tapa Val­laraa­matukogu (Kooli 6) II ko­r­rusel saab 23. aprilli­ni vaa­da­ta Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­laste värvikaid er­inevates tehnikates teostatud töid. Ül­e­vaatenäi­tusel on väl­jas lä­bilõige õpi­laste vi­imase aas­ta töödest-tegemis­test. Õpi­lasi juhen­dasid kun­stiõpeta­jad Li­ina Kald, Ka­trin Leete ja Re­nee Aua.

(Eesti)

11. märt­sist 29. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kas siis selle maa keel …”.

Ema­keelepäe­va hakati tähis­ta­ma 14. märt­sil — es­imese eesti lu­ule­ta­ja Krist­jan Jaak Pe­ter­soni sün­ni­aastapäe­val. Näi­tusel on väl­japanek eesti keele ku­june­mist ka­jas­ta­vat­est raamatutest.

(Eesti) Kummardus

(Eesti)

23. vee­bru­ar­ist 29. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vi­ire Vald­ma isikunäi­tus. Tapa Güm­naa­si­u­mi vilist­lane Vi­ire Vald­ma on Eesti Draa­mateatri näitle­jan­na, kel on juba lapsepõlvest peale oma salahobid. …

(Eesti)

28. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Eesti keele aas­ta 2019”.

Tun­neme ära meie kir­janikud ja lu­ule­ta­jad fo­todel. Haridus- ja Teadus­min­is­teeri­um ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aastaks. …

(Eesti) 1.–27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a saab Tapa val­laraa­matukogu las­teosakon­nas vaa­da­ta Mosk­va kun­st­niku Olga Ion­ai­tise isikunäi­tust.
Olga Ion­aitis alus­tas oma loome­teed 1987. aastal. Tä­naseks on ta il­lus­treer­in­ud üle 150 raamatu, …

(Eesti)

16. jaan­uar­ist 4. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Meie oma jutumaa”.

Tapa Güm­naa­si­u­mil läheneb väärikas ju­ubel. Meenu­ta­maks tehtut ja te­gi­jaid on näi­tuse­le väl­ja pan­dud er­inevaid trüki­seid ja loometöid. Möö­dunud koo­li­ae­ga meenu­tavad toredad ju­tud, lu­ule­tused, pasta­pli­iat­sid ja pildid.

(Eesti) GORI 125

(Eesti)

14.–30. jaan­uar­i­ni 2019.a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek GORI 125”.

20. vee­bru­ar­il möö­dub karika­tur­ist Vel­lo Agori (Gori) sün­nist 125 aa­s­tat. Selle sünd­muse tähis­tamiseks annab Om­ni­va väl­ja post­mar­gi, mille ku­jun­da­jaks on Riho Luuse.