Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti)

6. no­vem­brist 28. det­sem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 peenart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vanasõ­na. Kas prae­gusa­jal on asu­lae­lanike aia­maad mineviku jäänuk või tä­napäe­va unelm?

(Eesti) 3.–30. ok­too­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­ri­lase salaelu”.
Oleme läbi aas­tasadade ol­nud korilasrahvas.

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist ko­r­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga li­ik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule li­ik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle korrata.

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muuta.

(Eesti) 15. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus Ar­tur Reino fo­tonäi­tus.

Ar­tur Reino oli Jäne­da sovhoost­ehniku­mi di­rek­tor, kelle elutööks sai Jäne­da elukeskkon­na ja maastiku kaasa­jas­t­a­mine 1970ndatel.

(Eesti) 2.–29. ju­uli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud.

(Eesti) 10. april­list 29. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus “Kaapotk­leitide ja ‑kostüümide näi­tus”.

Kaapotk­leit oli ülem­inekurõi­vas rah­vari­ide ja lin­namoelise ri­ietuse va­hel, mis levis Eu­roopast Eestisse 20. sa­jan­di algul. …

(Eesti) 25. maist 12. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mär­ka te­gi­jaid”.

Raa­matu­väl­japanek raa­matukoguüri­tuse “Mär­ka te­gi­jaid!” ju­urde. Väl­ja on pan­dud raa­matud, kus on jut­tu met­sis­est, pää­sus­abast, il­vesest ja hundist.

(Eesti) 25. vee­bru­ar­ist 1. ju­uni­ni on Jäne­da los­si keldris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Kooli 8. ja 9. klas­si õpi­laste näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kun­st raa­matukokku” raames ning on in­spireer­i­tud Eesti ajaloost, pres­i­den­tidest ning noortekultuurist. …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 18. april­list 18. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Ke­vad toob rahutut igat­sust …”. Eesti Met­sakalen­der on Eesti Met­sateeni­jate Ühin­gu poolt väl­ja an­tav iga-aastane

(Eesti) Ke­vad toob rahutut igat­sust …Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.