(Eesti) Märka tegijaid

(Eesti) 25. maist 12. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mär­ka te­gi­jaid”.

Raa­matu­väl­japanek raa­matukoguüri­tuse “Mär­ka te­gi­jaid!” ju­urde. Väl­ja on pan­dud raa­matud, kus on jut­tu met­sis­est, pää­sus­abast, il­vesest ja hundist.

(Eesti) Aeg ja ruum

(Eesti) 25. vee­bru­ar­ist 1. ju­uni­ni on Jäne­da los­si keldris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Kooli 8. ja 9. klas­si õpi­laste näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kun­st raa­matukokku” raames ning on in­spireer­i­tud Eesti ajaloost, pres­i­den­tidest ning noortekultuurist. …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 18. april­list 18. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Ke­vad toob rahutut igat­sust …”. Eesti Met­sakalen­der on Eesti Met­sateeni­jate Ühin­gu poolt väl­ja an­tav iga-aastane

(Eesti) Ke­vad toob rahutut igat­sust …Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5. aprillil kell 11.30 Jäne­da los­si saalis “Laste­hom­mik Kadri Hinrikusega”.

(Eesti) Tegelased elust enesest

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. märt­sist 12. aprilli­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tege­lased elust ene­sest”. Kadri Hin­rikuse raa­mat “Katari­ina ja herned” oli tä­navu Kul­tu­urkap­i­tali lastekir­jan­duse auhin­na nominentide

(Eesti) Tege­lased elust ene­sestRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 13.–29. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus pop-up näi­tus “Head laste- ja noorter­aa­matud 2017”. Lastekaitse Li­idu eestvedamisel val­isid lastekir­jan­duse eksper­did 2017. aastal il­munud uud­iskir­jan­duse hulgast

(Eesti) Head laste- ja noorter­aa­matud 2017Read More »

(Eesti) Raamatuesitlus — “Tommi”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. märt­sil kell 15.00 Jäne­da raa­matuko­gus raa­mat­ue­sitlus. Anne Grave on Jäne­da Kooli õpeta­ja, kel­lel il­mus äsja es­imene raa­mat. “Tom­mi” ju­tustab seitsmeaas­tasest poisiklutist,

(Eesti) Raa­mat­ue­sitlus — “Tom­mi”Read More »

(Eesti) Luulelõuna Kairi Krooniga

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. “Lu­ulelõu­na Kairi Krooni­ga” — 13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäne­da raa­matuko­gus lu­ule­tusi. Oma au­to­rilu­ule­ga esineb Kairi Kroon, kuid ka igal ku­u­la­jal on

(Eesti) Lu­ulelõu­na Kairi Krooni­gaRead More »

(Eesti) Elutöö — loometöö

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 1.–18. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Elutöö — loometöö”. Näi­tusel on Jänedal tegut­se­va MTÜ Loometöö ja Lu­ule Nur­ga käsitöö — rah­varõi­vad man­nekeenidel ning

(Eesti) Elutöö — loometööRead More »

(Eesti) Niidiga maalitud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. jaan­uar­ist 1. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Ni­idi­ga maal­i­tud”. Näi­tuse avamine on 23. jaan­uar­il kell 13. Epp Lep­ik on nimetanud rist­pistes piltide tikkimist

(Eesti) Ni­idi­ga maal­i­tudRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 16. vee­bru­ar­il kell 14.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Kin­gi­tus Eestile: 100 tun­di et­tel­ugemist”. ERÜ maaraa­matukogude sek­t­siooni üleskut­sel kin­gi­takse EV-le sün­nipäe­vaks 100 tun­di et­tel­ugemist. Iga

(Eesti) Kin­gi­tus Eestile: 100 tun­di et­tel­ugemistRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Taas on käi­mas Nuk­it­sa konkurss, et sel­gi­ta­da väl­ja laste kahe vi­imase aas­ta lem­mikkir­janik ja il­lus­traa­tor. Võistl­e­vad 2016. ja 2017. aastal il­munud algupärase

(Eesti) Nuk­it­sa konkurssRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 8.12.2017–30.01.2018 Jäne­da raa­matukogu ko­ri­doris näi­tus “Pag­u­laste ja im­mi­grantide in­te­grat­sioon Eu­roopa Li­idus”. Näi­tuse koost­a­jaks ja va­hen­da­jaks on meie head naabrid kõr­val­ma­jast, Maa­ma­jan­duse Infokeskuse

(Eesti) Pag­u­laste ja im­mi­grantide in­te­grat­sioon Eu­roopa Li­idusRead More »

(Eesti) Mööda talvist teed

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 06.12.2017–12.01.2018 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Möö­da talvist teed”. Lu­mised ju­tud, lu­ule­tused ja fotod.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Pühade puhul on Tapa val­la raa­matukogudes vi­ivi­sev­abadus (10. jaan­uar­i­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­matukogud (ja in­ter­netipunkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­naraa­matukogu (ja

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Eesti Rahvus­raa­matukogu soovib tea­da saa­da, mil­lised on raa­matukogude luge­jate oo­tused e‑väljaannete laenu­tamise osas. An­kee­di es­imene osa sisaldab küsimusi e‑raamatute lugemise ko­h­ta üldiselt,

(Eesti) Eesti Rahvus­raa­matukogu küsitlusRead More »

(Eesti) Kristallide rääkimata lood

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 4.–28. det­sem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kristal­lide rääki­ma­ta lood”. Heli Rahuo­ja poolvääriskivist ehete näitusmüük.

(Eesti) Heanaaberlik soovitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 13. no­vem­brist 15. det­sem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Heanaaber­lik soovi­tus”. Väl­japanek Soome Vabari­i­gi 100. sün­nipäe­va puhul. Soovi­tatud va­likus on vane­mad ja uue­mad soome

(Eesti) Heanaaber­lik soovi­tusRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 24. ok­too­brist alates Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Teer­a­ja­ja Ed­uard Tas­ka: 100 aa­s­tat pro­fes­sion­aalset na­hakun­sti Eestis”. Ed­uard Tas­ka (29. märts 1890 Konguta vald, Tartumaa

(Eesti) Teer­a­ja­ja Ed­uard Tas­ka: 100 aa­s­tat pro­fes­sion­aalset na­hakun­sti EestisRead More »