(Eesti) Luuletused, lood ja laulud

(Ees­ti) 30. oktoob­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Luu­le­tu­sed, lood ja lau­lud”.
Kaks kir­ja­nik­ku, luu­le­ta­jat Leh­te Hain­sa­lu ja Han­do Run­nel tähis­ta­vad sel­lel aas­tal oma 80 aas­ta juu­be­lit. Näi­tu­sel ongi väl­jas nen­de väga mit­me­külg­ne raa­ma­tu­va­ra­mu: luu­le­tu­sed ja lood nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le luge­ja­te­le.

(Eesti) Sügise kirjad

(Ees­ti)

1. novemb­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se kir­jad”.

Sügis on pal­ju­de jaoks hall, vih­ma­ne ja tuu­li­ne aas­ta­aeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vi­de poo­lest, eri­ti tore on seda nau­ti­da lii­ku­des par­ki­des, met­sas. Tule nau­di loo­duse ilu raa­ma­tu­te kau­du ja läbi luu­le.

(Eesti) Küünlad koduakendel

(Ees­ti) 1.–29. novemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Küün­lad kodua­ken­del”.
Hin­ge­de­päev on side meie eel­käi­ja­te­ga. Esi­va­ne­ma­te tuge ja toe­tust vaja­me ras­ke­tel het­ke­del kõik. Kas või mõt­tes.

(Eesti) Kurbergid ja Tapa

(Ees­ti)

5. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kur­ber­gid ja Tapa”.
Kuna 100 aas­tat tagasi kuu­lus mär­ki­mis­väär­ne osa prae­gu­se Tapa lin­na maast Moe mõi­sa­le, siis tut­vus­ta­me Kur­ber­gi­de ehi­ta­tud ühis­kond­lik­ke hoo­neid Tapa lin­nas. Väl­ja­pa­nek haa­kub Nele Ing­lis­ti foto­näi­tu­se­ga.

(Eesti) 100 peenart

(Ees­ti)

6. novemb­rist 28. det­semb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “100 pee­nart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vana­sõ­na. Kas prae­gusajal on asu­la­ela­ni­ke aiamaad mine­vi­ku jää­nuk või täna­päe­va unelm?

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Ees­ti) Ala­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80

(Ees­ti) 3. sep­temb­rist 10. oktoob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tai­me­tark, arst ja kir­ja­nik Aili Paju 80”.
Aili Paju paneb oma raa­ma­tu­tes luge­ja­le süda­me­le:

Loo­mu­li­ku ter­ve­ne­mise või­me on ole­mas igas ini­me­ses, tuleb vaid muu­ta elu­vii­si, õppi­da ela­ma koos­kõ­las loo­du­se­ga ja toi­tu­da tar­galt”.