Miks mäed purskavad?

1.–29. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Miks mäed purskavad?”. Muinasju­tu­toa näi­tusel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus vane­mate teat­meteoste orig­i­naalil­lus­trat­sioonid. Raa­matunäi­tuse­le panime väl­ja kir­jas­tuse uue­mad teat­meteosed lastele. …

April

1.–29. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Aprill”. Oma per­son­aalsesse kalen­der­märk­mikku paneme kir­ja isik­likke täht­päe­vi ja ‑sünd­musi, kuid veame nüüd näpu­ga järge ja vaatame, mil­lised täht­päe­vad …

Eesti esimene krimi‑, nalja‑, reisi- ja romaanikirjanik. Eduard Vilde 150

2. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti esimene krimi‑, nalja‑, reisi- ja romaanikir­janik. Eduard Vilde 150”. Vilde loomin­gu­ga peaks tut­tav ole­ma iga eest­lane, …