Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta esile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti …

Tapa vald jagas tunnustust

24. vee­bru­ar­il, Eesti rii­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning kuu­lu­tas väl­ja aas­ta tegi­jad kolmes erinevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Organ­isat­siooni …

Küünlakuu

10.–28. vee­bru­ar­i­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Küün­lakuu. Näi­tus tutvustab vee­bru­arikuu täht­päe­vi nii rah­vakalen­dris (küün­lapäev, luu­val­upäev, peetripäev, madis­epäev) kui prae­gus­es kalen­dris (sõbrapäev, vabari­i­gi aastapäev) ja tavadest nen­del …

Vana raamat hea hinnaga - 03.12.2013 Viivisevabad päevad - 16.12.2013-04.01.2014

Oi aegu ammuseid

30. sep­tem­bril kell 14:00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Oi aegu ammu­seid. Tähis­tame eakate päe­va, tule­tame meelde vanu aegu pildi­mater­jali põh­jal. Kül­la tule­vad Viru­maa Teata­ja ajakir­janik Teele Üprus …

16.–19. septembrini Saksi raamatukogu suletud

16.–19. sep­tem­bri­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

Hingerahu

19. augustist 27. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Hinger­ahu. Miks on näi­tuse pealkir­jaks “Hinger­ahu”, kui igas Mare Orguse töös on tun­da pinget — üksik kajakas tormisel …