(Eesti) Mälutreening

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 25. ok­too­bril kell 13.00 juhendab Añu Jonuks mä­lutreeningut. Üri­tus toimub Jäne­da los­sis, so­bib igas eas in­imestele ja on tasu­ta. Üh­tasi tähistab see […]

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 9.–29. ok­too­bri­ni 2017 toimub ko­dukan­di ki­nosaalides üle eesti filmifes­ti­val “Kino maale”. “Kino maale” on Eesti maapi­irkon­dadele su­u­natud filmifes­ti­val, mille pro­gramme näi­tavad mitmekümned

(Eesti) Filmifes­ti­val “Kino maale”Read More »

(Eesti) Tapa rongijaama elluärkamine

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 2. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Tapa rongi­jaa­ma el­luärkamine”. Pro­jek­ti „Tapa rongi­jaa­ma el­luärkamine“ tarvis kokku sea­tud fo­tonäi­tus viib Tapa jaa­ma ajaloo

(Eesti) Tapa rongi­jaa­ma el­luärkamineRead More »

(Eesti) Rahutud Jukud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 25. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rahutud Jukud”. Väl­japanek aegu­matutest ning tä­napäev­astest koo­lilugud­est. Raa­matud on abiks 4. klas­sile, kes os­al­e­vad ettelugemise

(Eesti) Rahutud JukudRead More »

(Eesti) Mustrid ja lõimed

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. sep­tem­brist 19. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Mustrid ja lõimed”. Praegu Leht­ses, kuid varem aas­taid Jänedal elanud Evi-Maie Toom­la alus­tas oma esimeste

(Eesti) Mustrid ja lõimedRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. au­gustist 15. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kaelus-turtel­­tu­vi, aas­ta lind 2017”. Eesti Or­ni­toloogiaühing val­ib Eesti aas­ta lin­du alates 1995. aas­tast. Aas­ta linnu

(Eesti) Kaelus-turtel­tuvi, aas­ta lind 2017Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. maist 30. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Ak­varel­lide tappev taba­ma­tus”. Kai-Mai Ol­bri uus näi­tus “Ak­varel­lide tappev taba­ma­tus” Jäne­da los­si 1. ko­r­ruse koridoris.

(Eesti) Maa- ja linnarahva moodi

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 14. ju­u­nist 31. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus MTÜ Loometöö su­venäi­tus „Maa- ja lin­narah­va moo­di“. Jäne­da rah­vari­iete valmis­ta­jate kooli lõpet­a­mine toimus 11. ju­u­nil 2017.

(Eesti) Maa- ja lin­narah­va moo­diRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 14. ju­u­nist 11. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek „La­hedad loomad ja nende loo­jad“. Lastekir­janik Lee­lo Tun­gal on luge­jate sü­dameid võit­nud paljude tore­date raamatutega,

(Eesti) La­hedad loomad ja nende loo­jadRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 3. ju­ulist — 1. au­gus­ti­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi ko­r­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu va­hen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

(Eesti) Minu ornamentaalne

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 1. ju­u­nil 2017 kell 10:00 Jäne­da los­si II ko­r­ruse õppeklas­sis lo­eng ja prak­ti­line õpe “Minu or­na­men­taalne”. Kristi­na Ra­jan­do lo­eng ja prak­ti­line õppus

(Eesti) Minu or­na­men­taalneRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Kui teil on küsimusi, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õp­p­i­da pole ku­na­gi hilja!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. maist 30. sep­tem­bri­ni on Jäne­da los­sis ül­e­val Kai-Mai Ol­bri näi­tus “Ak­varel­lide tappev taba­ma­tus”. Näi­tuse avamine toimub 19. mail kell 17.00 ning

(Eesti) Näi­tuse “Ak­varel­lide tappev taba­ma­tus” avamine ning lu­ulekogude “Elu­jooned” ja “101 haikut” es­itlusRead More »

(Eesti) Vestlus Raimond Kaugverist

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. mail kell 18.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Vestlus Rai­mond Kaugverist”. Ar­let Palmiste tutvustab Rai­mond Kaugveri loomingut, tema aval­dama­ta ro­maani “Vi­imse meheni” ning Piibe

(Eesti) Vestlus Rai­mond KaugveristRead More »

(Eesti) Metskits — aasta loom

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 10. maist 8. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Met­skits — aas­ta loom”. Met­skits on meie met­sade üks ilusamaid ja graat­silise­maid loo­mi. Ta on

(Eesti) Met­skits — aas­ta loomRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 11. april­list 11. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ri­iulitäis kir­jatäht­ede võlu­jõudu. Aino Per­vik 85”. Väl­japanek Eesti tun­tud ja ar­mas­tatud lastekir­janiku Aino Per­viku loomingust.

(Eesti) Ri­iulitäis kir­jatäht­ede võlu­jõudu. Aino Per­vik 85Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. märt­sist 5. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus ker­aamikanäi­tus “Vabas vormis”. Näi­tuse ek­spon­aatideks on Jäne­da ker­aamikaringis käi­vate naiste mitme aas­ta jook­sul valmin­ud tööd. Siin

(Eesti) Ker­aamikanäi­tus “Vabas vormis”Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 13. märt­sist 6. aprilli­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Juhani Püttsepp — rahutu ot­si­ja rada”. Raa­matu­väl­japanek tutvustab Juhani Püttsepa laste- ja lood­us­raa­ma­tu­id ning on

(Eesti) Juhani Püttsepp — rahutu ot­si­ja radaRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 3. aprillil kell 13.00 Jäne­da los­si saalis ko­h­tu­mine lastekir­janik Juhani Püttsep­a­ga. Juhani Püttsepp, lastekir­janik ja lood­use­mees, on kir­ju­tanud paarküm­mend jutu- ja aimeraamatut

(Eesti) Ko­h­tu­mine lastekir­janik Juhani Püttsep­a­gaRead More »

(Eesti) Kairi Krooni luulekava

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 21. märt­sil kell 13.00 Jäne­da raa­matuko­gus Kairi Krooni lu­uleka­va. Kairi Kroon es­itab oma lu­ule­tusi, va­hep­aladeks män­gib mandoliinitrio.

(Eesti) Veelinnurahvas

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 6. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Veel­in­nu­rah­vas”. MTÜ Fen­no Ugria Asu­tuse, Eesti In­sti­tu­u­di ja Lennart Meri Eu­roopa Si­h­ta­su­tuse koost­atud näi­tus tutvustab

(Eesti) Veel­in­nu­rah­vasRead More »