(Eesti) Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja laste- ja noorteosakonda

(Ees­ti) Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis oota­me just Sind!

Pea­mised töö­üles­an­ded:

  • luge­ja­tee­nin­dus: pärin­gu­te­le vas­ta­mi­ne, luge­ja­te abistamine/juhendamine
  • las­te­le ja noor­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­di­de, kir­jan­dusü­ri­tus­te, -näi­tus­te alga­ta­mi­ne ja läbi­vii­mi­ne
  • töö raa­ma­tu­fon­di­ga
  • tee­nus­te ja kogu­de tut­vus­ta­mi­ne (eks­kur­sioo­nid, kasu­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

(Eesti) Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

(Ees­ti) Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe nime­ka Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Reven­ko ja Ire­na Aize­ni ühis­näi­tus „Jäne­sed, reba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Tege­mist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­ke­ga, kel­le näi­tusi on võõ­rus­ta­nud gale­riid Iis­rae­lis, Jaa­pa­nis, Hii­nas, USA-s, Suurb­ri­tan­nias, Vene­maal ja mujal.

Ire­na Aize­ni näi­tus on ava­tud 3. oktoob­ri­ni ja Lena Reven­ko näi­tus 30. oktoob­ri­ni.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Ees­ti) Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muu­ta.

(Eesti) Aabits, beebits, füübits — targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele

(Ees­ti) 3.–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aabits, bee­bits, füü­bits — tar­gad raa­ma­tud alga­ja­te­le ja eda­si­jõud­nu­te­le”.
Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek koo­li­aas­ta algu­se puhul.

(Eesti) Head riistad on pool tööd

(Ees­ti) 24. augus­tist 26. oktoob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Head riis­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Euroo­pa kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta, see­ga on iga­ti põh­just esi­le tõs­ta ka meie väi­ke­se Ees­ti rik­ka­lik­ku rah­va­kul­tuu­ri.

(Eesti) Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid

(Ees­ti) 1.–29. augus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Glen­da Sbu­re­li­ni raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid”.

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas saab kuni 29. augus­ti­ni 2018 vaa­da­ta Itaa­lia ühe nime­ka­ma raa­ma­tu­kunst­ni­ku ja üht­lasi ka illust­raa­to­ri­te rah­vus­va­he­lis­se koo­re­kih­ti kuu­lu­va kunst­ni­ku Glen­da Sbu­re­li­ni isi­ku­näi­tust.

(Eesti) Kuidas joonistada Punamütsikest?

(Ees­ti) 1.–30. augus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kui­das joo­nis­ta­da Puna­müt­si­kest?”.

Väl­ja­pa­nek annab hea üle­vaa­te, kui­das eri­ne­vad kunst­ni­kud on kuju­ta­nud mui­nas­ju­tu­te­ge­last Puna­müt­si­ke.

(Eesti) Pildid raamatust

(Ees­ti) 1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Pil­did raa­ma­tu­st”.

27. augus­til tähis­tab raa­ma­tu­ku­jun­da­ja-illust­raa­tor Ülle Meis­ter 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Enim on tema poolt illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­id las­te­le. Kõik pil­did on tut­ta­vad, aga kas ka nen­de autor.

(Eesti) Õueprojektid = teen ise

(Ees­ti) 1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Õue­pro­jek­tid = teen ise”.

Ilmad on ilu­sad ja lau­sa kut­su­vad õue. Paras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­ti­de­ga: veran­dad, aia­ma­jad, suve­köö­gid, gril­lid, aia­ra­ja­ti­sed, aia­möö­bel jne. Külas­ta meie väi­ke­st idee­de­riiu­lit ja alus­ta juba täna.

(Eesti) Avastades Eestimaad

(Ees­ti) 25. juu­nist 27. juu­li­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Avas­ta­des Ees­ti­maad”.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mitut moo­di: sõi­tes sõi­du­va­hen­di­ga rin­gi või hoo­pis jalg­si mat­ka­tes. Meie raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult leiad väga eri­ne­vaid raa­ma­tu­id, mis aita­vad sul vali­da endale sobiv siht­koht. Vih­ma­se ilma kor­ral on tore tege­vus luge­mi­ne. Tule vaa­ta ja leia endale mee­le­pä­rast meie väl­ja­pa­ne­kult.