Sak­si raa­matukogu, mis asub Moel, saab 95-aas­­taseks. Kus oleks veel so­bi­likum raa­matukogupäe­vi ja raa­matukogu sün­nipäe­va tähis­ta­da ok­too­bris ehk viinakuu,l kui Moel. On ju ko­ha­lik rah­vas tänu alko­holi toot­mise­le oma­le lei­va lauale saanud juba mi­tu­sa­da aa­s­tat. Es­imesed kir­ja­likud teat­ed alko­holi toot­mis­est Moe mõisas on pärit 1688. aas­tast ehk 325 aa­s­tat tagasi. Ei olé si­inkan­dis rohkem alkoholiga […]

Am­bla kirika­ias on rist, mil­lel silt – MOE KOOLMEIS­TER. Risti all hin­gavad „Jum­mala“ rahuga kaks meest: Hin­drik Hoff­berg (16.01.1813–21.11.1876) ja Juhan Hoff­berg (16.05.1848–11.11.1876). Ne­mad ei ol­nud es­imesed koolmeistrid, kes ko­ha­likke lap­si õpetasid, sest Moe kooli asu­tamisaas­taks on kir­jasõ­na jär­gi 1787. Veel 20. sa­jan­di al­gus­es õp­pisid ko­ha­likud lapsed Moe külakoo­lis, mis asus Moe teeris­tis (es­imene maja

Meie val­la külad
Noppeid Moe ajaloost
Read More »

28. ok­too­brist 29. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Il­mar Talve 95. Näi­tus meie kan­di tun­tu­ima kir­janiku ja et­noloo­gi Il­mar Talve loomin­gust ja fo­todest. Näi­tusel on ka mõningaid raa­ma­tu­id kir­janiku isik­likust raa­matuko­gust, mille tü­tar Anna Talve Grins Tapa lin­naraa­matukogule kinkis. Parim olukir­jel­dus EW 1920–1930ndate aas­tate Tapast ja selle üm­brus­est on Il­mar Talve raa­ma­tus “Ke­vad Eestis”.

26. ok­too­brist 29. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Evi Ti­hemet­sa graafi­ka. Näi­tus Evi Ti­hemet­sa Tapa lin­naraa­matukogulele kin­gi­tud töödest.

3. ok­too­bril avatud 10–17 10. ok­too­bril avatud 10–14 15. ok­too­bril avatud 10–18 25. ok­too­bril avatud 14–18 31. ok­too­bril sule­tud Üle­jäänud tööpäe­vadel on raa­matukogu avatud taval­is­tel aegadel.

1. ok­too­brist 25. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Sügise al­guse värvid. Näi­tusel 12 fo­tot ko­d­u­a­iast 21. sep­tem­bril, sügise sünnipäeval.

30. sep­tem­bril kell 14:00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Oi aegu am­mu­seid. Tähis­tame eakate päe­va, tule­tame meelde vanu aegu pildi­mater­jali põh­jal. Kül­la tule­vad Viru­maa Teata­ja ajakir­janik Teele Üprus ja har­ras­tuskun­st­nik Mare Orgus, omakan­di mehed Heino Ri­ibak ja Vel­lo Raagmets.

19. au­gustist 27. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Hinger­ahu. Miks on näi­tuse pealkir­jaks “Hinger­ahu”, kui igas Mare Orguse töös on tun­da pinget — ük­sik ka­jakas tormisel mer­el, erkpunased moonid, sügis­nukrus par­gialleel, ba­leri­in, kelle ke­ha­hoiakust võib tun­da elu­võitlust. Mit­mel maalil vi­hiseb tuul. Eks ikka sell­epärast, et hinger­ahu saamiseks kaks aa­s­tat tagasi töö­tuks jäänud Mare maal­i­ma hakkas­ki. Enne

Hinger­ahuRead More »

24. au­gust 2013 on olu­line ku­upäev kõi­gi An­droid nu­titele­foni ka­su­ta­jate jaoks. Võib-olla mitte kõig­ile, aga kind­lasti neile, kes on ka raa­matukogu ka­su­ta­jad, luge­jad. Nimelt on 24. alates või­ma­lik Google Play poest alla laa­di­da „äpp“ nimega m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­jatele on analoogne rak­endus valmis juba 2011. aas­ta lõpust.

29. ju­ulist 31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Kratid ja krati­teod, kratid lapsed ja kratid teod. Näi­tuse aluseks on M. J. Eiseni “Krati­raa­mat”. Sell­es raa­ma­tus on ka tapalase D. Hinzen­ber­gi poolt üm­bruskon­na rah­va käest kogutud kratilood. Näi­tuse teine osa tutvustab Lääne-Viru­­maa keskraa­matukogu “Kra­timän­gu” ning luge­jate ar­va­musi krat­tidest lastest ning krat­tidest tegudest.

1.–31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Lääne-Viru kir­janikud Jaan Kru­us­vall ja Rai­mond Kaugver. Väl­japanek tutvustab kahe vir­u­lase elu ja loomingut. Jaan-Vahur Kru­us­vall on sünd­in­ud Palmse val­las. Ta on Veera Saare õe­poeg. Rah­va hul­gas tun­tust ko­gunud põhiliselt näi­den­dite­ga “Pilvede värvid” ja “Vaikuse val­la­ma­ja”. Es­imene käsitleb Eesti maarah­va II maail­masõ­ja aegset, teine Eesti maarah­va sõ­ja­järgset saa­tust. Nende näidendite

Lääne-Viru kir­janikud Jaan Kru­us­vall ja Rai­mond KaugverRead More »

18.03.2013.–30.04.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Heal lapsel mitu nime. Näi­tus tutvustab 2013. a lin­du põld­püüd, looma hunti ning nende rah­vapära­seid nimesid.

2013. aas­ta rahvus­va­he­lise laster­aa­matupäe­va spon­soriks on IBBY (Rahvus­va­he­lise Noor­sookir­jan­duse Nõukogu) USA sek­t­sioon. Sõn­u­mi au­tor on Pat Mora (1942), in­glise ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­tatud lu­ule­ta­ja ja pildiraa­matute au­tor New Mex­i­co os­ari­igist. Plakati au­tor on afroameeri­ka kir­janik, ju­tu­vest­ja, kun­st­nik ja muusik Ash­ley Bryan (1923).