(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muuta.

(Eesti) 24. au­gustist 26. ok­too­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Head ri­is­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Eu­roopa kul­tu­uripäran­di aas­ta, see­ga on igati põhjust es­ile tõs­ta ka meie väikese Eesti rikka­likku rahvakultuuri.

(Eesti) 1.–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Lapp lapi peal”.

Jär­jeko­rdne soe suvi on möö­das ning ees on oota­mas kuldne ja karge sügis, ühes pikkade ja pime­date õhtutega.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"

(Eesti) 14. au­gustist 8. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­na vaat­ed”.

Fo­tonäi­tusel on vanad fo­tod kokku mik­si­tud tä­napäev­aste­ga. Ajamik­side tule­mus on igati hu­vi­tav ja ajas rän­nakule kutsuv.

(Eesti) 1.–29. au­gus­ti­ni 2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Glen­da Sbu­re­li­ni raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonid”.

Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas saab kuni 29. au­gus­ti­ni 2018 vaa­da­ta Itaalia ühe nimeka­ma raa­matukun­st­niku ja üht­lasi ka il­lus­traa­torite rahvus­va­he­lisse koorek­i­hti ku­u­lu­va kun­st­niku Glen­da Sbu­re­li­ni isikunäitust.

(Eesti) 27. ju­u­nist 30. au­gus­ti­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Lil­lea­ia kuningan­na”.

Lil­lea­ia kuningan­naks pee­takse kahtlema­ta roosi. …

(Eesti) 9. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Õue tahaks!”.

Meie, kes me elame kar­mi kli­ima ja pikkade talvede maal, soovime soo­jal aas­taa­jal vee­ta või­ma­likult palju aega väljas.

(Eesti) 11. ju­u­nist 27. ju­uli­ni on Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas laster­aa­matu il­lus­trat­sioonide ränd­näi­tus „Risti-rästi läbi Ees­ti­maa“.

Näi­tusel saab näha kun­st­nik Mare Hun­di il­lus­trat­sioone Mil­vi Pan­ga raa­mat­ule „Mesikä­pa esikä­pad“. Tööd on tehtud kollaažitehnikas …

(Eesti) 4. ju­u­nist 27. ju­uli­ni 2018 on Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus „Pil­did ju­tus­tavad“.

Muu­se­u­mipeda­goog ja kun­st­nik Mare Hun­di raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonidest leiame nii soo­just kui ka informatsiooni …

(Eesti) 01.–29. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Juhan Vi­idin­gu laulud”.

Juhan Vi­idin­gu lood­ud tek­ste on vi­i­sis­tanud mitmed eesti heliloo­jad ja laulnud väga paljud meie ar­mas­tatud muusikud.

(Eesti)

3. maist 25. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Ema­keel — see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 ko­gunesid Ees­ti­maa Rah­va­hariduse Selt­si ja Eesti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks keelekoosolekuks Tapale eesmärgi­ga aru­ta­da „kir­javi­isi ja õigekir­ja ühtlaseks-seadmisi“.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 01.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Sinu aed ootab sind!”. Näi­tus raa­matutest, milles lei­dub ka­su­likke näpunäiteid nii al­ga­jatele kui ka ko­genud aiapidajatele.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Raudsed kon­nad”. Meie üm­ber lood­us­es hüp­pavad rin­gi ja uju­vad vees ro­hukon­nad, veekon­nad, järvekon­nad, rabakon­nad. Kes

(Eesti) Raudsed kon­nadRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Tants var­vask­ingadel”. Ena­m­us tü­drukuid on unistanud ba­leri­iniks saamis­est, uhk­est ba­leri­inisee­likust ja var­vask­ingadest. Unis­tuse täi­tu­miseks tuleb

(Eesti) Tants var­vask­ingadelRead More »