Kevadised kepsutamised

13. mail Ke­vadised kep­su­tamised Jäne­da Kooli 1. ja 3. klas­si­ga. Räägime rah­vakalen­dri täht­päe­vadest maiku­us. Mõtleme ise väl­ja täht­päe­vi ja an­name neile sisu: en­nus­tused, kombed, män­gud jne. Võ­tame lugemisaas­ta kokku ja val­ime suvelugemist.

Valdo Pant — aastaid hiljem

18.04.2013 kell 13.00 Lehtse raa­matuko­gus arutelu tund Val­do Pant — aas­taid hiljem. Vaa­ta pilte ürituselt.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Ajakir­janik ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll ko­htub kul­tu­uripäran­di aastal Tapa Lin­naraa­matuko­gus Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.–4. klas­side õpi­laste­ga. Ko­h­tu­miste kel­laa­jad on 10.50−11.30 ja 11.50−12.30. Sulev

5. aprill — ko­h­tu­mine Sulev Ol­li­gaRead More »

Kuld­selt taevas siller­dav päike, lume­hangedel hõbe­daselt sä­ten­davad helbed ja nukker kuningas lu­ulekuningako­jas. On ke­vadekuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­si­u­mis. Oo­tusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaikse maja…

Lihavõtteüritused lastele raamatukogus

05.03.2013 — küp­sise­tor­di valmis­t­a­mine 12.03.2013 — li­havõt­te­mu­nade aluste valmis­t­a­mine 19.03.2013 — li­havõt­te­mu­nade aluste valmis­t­a­mine 28.03.2013 — mu­nade keet­mine ja värvimine

Teisipäe­val 12. vee­bru­ar­il kell 17.30 toimub Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Ene Hioni raa­matu “Val­do Pant — aas­taid hiljem” es­itlus. Ene Hion on raa­ma­tusse kokku ko­gunud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paariküm­neaas­tane koost­öö raa­dios ja televisioonis.

Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­matuko­gus Ussi ju­tud. 2013. aa­s­tat teame kui mao aa­s­tat. Vaatame Lehtse lastea­ia laste­ga madude ja us­side raa­ma­tu­id, teeme ka ise ühe vah­va us­sikese. [lg_folder folder=“LRK/2013/Ussi_jutud/” paging=“false”]

Sõbra-vastlad

14.02.2013 kell 16.00 Sak­si raa­matuko­gus Sõbra-vast­lad. Üri­tus koos noortekeskusega – lu­ust vast­lavur­ri valmis­t­a­mine, li­u­laskmine, vast­la­trall ja vastlakuklid.

Lõhnad abiks kehale ja vaimule

10.12.2012 kell 17.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Lõh­nad abiks ke­hale ja vaimule. Aroomit­er­aapi­ast ja selle või­malus­test (saab ka osta vas­ta­vat toodangut).