05.03.2013 — küp­sise­tor­di valmis­t­a­mine 12.03.2013 — li­havõt­te­mu­nade aluste valmis­t­a­mine 19.03.2013 — li­havõt­te­mu­nade aluste valmis­t­a­mine 28.03.2013 — mu­nade keet­mine ja värvimine

04.02.2013.–15.03.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Tõest ja õi­gus­est. Näi­tus pühen­datud A. H. Tamm­saare 135. sünniaastapäevale.

14.02.2013 kell 16.00 Sak­si raa­matuko­gus Sõbra-vast­lad. Üri­tus koos noortekeskusega – lu­ust vast­lavur­ri valmis­t­a­mine, li­u­laskmine, vast­la­trall ja vastlakuklid.

10.12.2012.–31.01.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Jõu­lud koos Vis­si-Muu­­ga. Va­hakul­mus, Kül­li Lööperi kodu üm­ber kar­ja­maadel on päriskari, maja teisel ko­r­rusel aga „kir­ju kari“, mis on jaan­uarikuuks Sak­si raa­matuko­gusse kõig­ile vaatamiseks toodud. 

Pühade ajal on Tapa val­la raa­matukogude (ja in­ter­netipunk­ti) lah­ti­olekua­jad järgnevad: Tapa lin­naraa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel) 22.12.2012 avatud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 avatud 11.00–18.00 29.12.2012 avatud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu suletud.

10.12.2012 kell 17.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Lõh­nad abiks ke­hale ja vaimule. Aroomit­er­aapi­ast ja selle või­malus­test (saab ka osta vas­ta­vat toodangut).

01.–28.12.2012 Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek Lõh­nad meie üm­ber. Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad lõh­nu ja nende toimet.

Aino Per­vik ja tema pere (abikaasa, po­jad ja tü­tar) eesti kir­jan­dus­maastikul Näi­tus Sak­si raa­matuko­gus (ül­e­val 16.10.–30.11.2012)

Näi­tus Tar­tu har­ras­tuskun­st­nike stu­u­dios valmin­ud kalligraafia töödest ja raa­matutest, mis tutvus­tavad eesti kir­jakun­sti. (ül­e­val Sak­si raa­matuko­gus 15.10.–18.11.2012)

19. ok­too­bril kell 18.00 õpime Sak­si raa­matuko­gus TÕNi nä­dala raames Anne Raa­va juhen­damisel lõn­gu värvi­ma er­inevate aed- ja juurviljadega.

He­len Muru maalide näi­tus. Ta on lõpetanud Tar­tu Kun­stikooli di­s­ai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on ol­nud mitmes Tallinna ga­leri­is. (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)

Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad Eesti er­inevaid vaatamisväär­susi er­inevates paikades. (avatud Sak­si raa­matuko­gus 01.08.–30.08.2012)

Väl­japanek Lee­lo Tungla loomin­gust. Lee­lo Tun­gal on kir­ju­tanud nii täiskas­vanutele kui lastele. Tema loom­ing on li­htne, mahlakas, õpet­lik ja kõig­ile arusaa­dav. Tema aabit­salugude jär­gi on kümned tuhand­ed eesti lapsed lugemise sel­geks saanud. Palju õnne sün­nipäe­vaks, eesti rah­va kir­janik Lee­lo Tun­gal! (avatud Sak­si raa­matuko­gus 01.06.–22.07.2012)

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli, au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik laupäevi­ti tagas­ta­da in­­ter­neti- ja in­fop­unk­ti (Kooli 6, kõr­valti­ib) 10–15. Jäne­da raa­matukogu on SULE­TUD 4.–31. ju­uli­ni. Lehtse raa­matukogu on laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 10–18). Sak­si raa­matukogu on SULE­TUD 2.–19. juulini.