Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15.12.2014–10.01.2015 Tapa lin­naraa­matuko­gus ja ka Jäne­da, Lehtse ning Sak­si raa­matukogudes “Vi­ivi­sev­abadus”

Meie laste lemmikud

20. ok­too­brist 21. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Meie laste lem­mikud”. Jäne­da laste ja noorte lem­mikraa­matute TOP 20, mis on koost­atud raa­matukogu vi­imase aas­ta laenu­tuste alusel.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Es­maspäe­val, 10. no­vem­bril 2014 al­gab XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dal, mis on pühen­datud teemale “Trol­lid Põh­jalas”. Trol­lid on põh­ja­maa talve uduse hä­maruse ja pime­duse loom­ing. Põhjalas

XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dalRead More »

Ratsutamine

1.–17. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rat­su­t­a­mine”. Li­iku­misaastale pühen­datud 3. raa­matu­väl­japanek räägib rat­su­tamise ka­su­likkus­est nii füü­sise­le kui meelele, in­imese ja hobuse va­he­lis­est sidemest ning aitab lei­da lähi­maid rat­sa­talusid, kus saab selle tore­da har­ras­tusega tegelda.

Hertta Võido kudumite näitus

Jäne­da raa­matuko­gus 15. ok­too­bri­ni “Hert­ta Või­do kudu­mite näi­tus” Hert­ta Või­do (sünd. 1986) on tek­sti­ilikun­st­nik, kes on lõpetanud Kures­saare Ametikoo­lis kun­stilise ku­jun­damise eri­ala ning jätkanud õpin­guid Tar­tu Kõrge­mas Kun­stikoo­lis tek­sti­ilikun­sti eri­alal. An­tud näi­tusel on ül­e­val va­lik 2012. a ERKI moeshow jaoks valmin­ud kootud kleitidest kollek­t­sioon­ist “Kuke­poks” ja 2014. aastal Tar­tu Kõrge­ma Kun­stikooli diplomitöö kudu­mise pro­jekt “Kogu­ja”.

Hert­ta Või­do kudu­mite näi­tusRead More »

1.–25. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Mida teha raa­matute­ga, mida kee­gi enam luge­da ei taha?” Kahjuks on meie aja raa­matu­upu­tuse kõr­val­nähuks raa­matud, mida kee­gi enam luge­ma ei kipu: need on “kap­saks” ku­lunud, sisult vana­nenud või on sell­eks mõni muu põhjus. Kuid ikk­a­gi ei tasu neid raa­ma­tu­id kergekäeliselt ära visa­ta. Neist võib veel ka­su­gi olla, näiteks lei­d­like sisekujunduselementidena

Mida teha raa­matute­ga, mida kee­gi enam luge­da ei taha?Read More »

Laps läheb kooli

14. au­gustist 14. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Laps läheb kooli” Kül­lap valdab igat peret, kus kas­vavad koo­lilapsed, iga aas­ta au­­gustis-septermbris suur äre­vus. Kuidas anda kind­lust lap­se­vane­male ja õpi­lase­le, seda saab uuri­da väl­japanekus ol­e­vat­est raa­matutest. Raa­matu­va­lik on koost­atud Tapa lin­naraa­matukogu ja Jäne­da raa­matukogu soovitustest.

4.–29. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Muumi­maailm — vei­der, kuid tur­va­line” Pea iga Ees­ti­maa laps on näin­ud Muumide mul­ti­kat või sirv­in­ud ajakir­ja Muu­mi, paljud neist käin­ud koos pere­ga Soomes Muumi­maal. Muumitrol­lide loo­ja, suur muinasju­tu­vest­ja ja kun­st­nik Tove Jans­son, kel­lele see näi­tus on pühen­datud, oleks saanud 9. au­gustil 100-aastaseks.

Rahvarõiva ilu

17. ju­u­nist 28. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Rah­varõi­va ilu”. Omate­htud rah­varõi­vakom­plek­te es­itl­e­vad tä­navu ke­vadel Jänedal MTÜ Loometöö ko­r­ral­datud kooli­tuse lõpetanud.

30. ju­u­nist 27. ju­uli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi ko­r­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu va­hen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

10. maist 10. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus Ülo Josin­gu fo­tonäi­tus “Pi­iris­tatud maastikud” Haa­ra­vas pil­di­kee­les jutus­tab au­tor mõt­le­ma­pa­neva loo täna­sest Ees­ti­maast, tema loo­du­sest ja ini­mes­test, kes siin igal sam­mul satu­vad vas­ta­misi kõik­või­ma­like keelu– ja käsu­mär­ki­dega. Tund­liku sot­siaalse när­viga jääd­vus­ta­tud kaad­rid teki­ta­vad hinge rahutu igat­suse vaba­ma ja har­moo­ni­li­sema maa­ilma järele.

10. maist 20. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Li­iku­misaas­ta: Jookse ter­viseks!” Li­iku­misaas­ta 2014 eesmärk on su­uren­da­da li­iku­mishar­ras­tusega tegele­jate os­akaalu, tõs­ta li­iku­mise ja sportimise alast tead­likkust ning pan­na in­imesed rohkem märka­ma sporti ja li­iku­mishar­ras­tust. Teema-aastal tutvus­tatakse li­iku­mishar­ras­tusega tegelemiseks so­bi­vaid või­malusi ja er­inevaid li­iku­misvi­ise ning ko­r­ral­datakse üri­tusi, in­nus­ta­maks in­ime­si li­iku­ma. Soovi­takse, et li­iku­mis­est saaks iga Eesti in­imese igapäevaelu

Li­iku­misaas­ta: Jookse ter­viseks!Read More »

Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve 95

10. april­list 9. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Il­mar Talve 95”. Tapal elanud ja koo­lis käin­ud kir­janiku ja rah­vatead­lase elukäiku ning loomingut tutvus­tav näitus.

Nii hea raamat!

2. april­list 25. aprilli­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Nii hea raa­mat!”. Va­lik 2013. aastal pari­mateks laster­aa­matuteks tun­nistatud raa­matutest, mis kan­navad mär­ki “Hea Raa­mat”. Selle väl­japaneku­ga tähis­tame ka rahvus­va­he­list laster­aa­matu päe­va 2. aprillil.

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta es­ile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühin­gu aas­­ta- ja teenetepre­emia, tun­nus­ta­ti aas­ta tegu teadus­raa­matuko­gus ja lin­naraa­matuko­gus, tõsteti es­ile pari­mad raa­matukoguhoid­jad kooli‑, laste- ja maaraa­matukogudes. Es­mako­rd­selt au­ta­sus­ta­ti pari­mat noort raa­matukoguhoid­jat. Ava­likus­ta­ti ka ajakir­jan­duse auhin­na saa­ja ning

Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013Read More »

Tapa vald jagas tunnustust

24. vee­bru­ar­il, Eesti ri­i­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning ku­u­lu­tas väl­ja aas­ta te­gi­jad kolmes er­inevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Or­gan­isat­siooni tegu ja Elutöö. Isiku teo kat­e­goo­rias pälvis tun­nus­tuse Tapa lin­naraa­matukogu juhata­ja Ker­sti Burk.

Liikumisaasta: jooga ja pilates

10.–28. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Li­iku­misaas­ta: jooga ja pi­lates. See on es­imene raa­matu­väl­japanek li­iku­misaastal tutvus­tata­vat­est er­inevat­est ter­vis­lik­est har­ras­tustest. Suve hakul saab süvene­da jooksmise, sügisel rat­su­tamise ja talv­el su­usa­tamise teemasse.

Emakeelepäeva tähistamine

14. märt­sil Jäne­da raa­matuko­gus ema­keelepäe­va tähis­t­a­mine koos Jäne­da Kooli õpi­laste­ga los­si er­inevates “keelepe­sades”. Tege­vusi jätkub nel­jale rüh­male, kes lo­e­vad, mõis­tatavad ja la­hen­davad er­inevaid keeleülesandeid.

10. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus Tat­jana Kut­sju­ba näi­tus “Ko­dulin­na mo­sai­ik”. Näi­tus poe­ti­see­rib nos­tal­gilisi vaa­teid Võru lin­na vana­dele puu­ma­ja­dele ja õuedele. Pilti­dest õhkub kadu­viku nukrust — mit­med mäles­tusi tul­vil ma­jad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­seni il­met muut­nud. Tei­salt annab näi­tus või­ma­luse vaa­data Võru vana­linna hoo­pis uue pil­guga ja hin­nata selle miljööväärtuslikkust.