Konnakontsert

6.–31. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Kon­na­kont­sert. Käes on iga­ke­va­di­ne kon­na­kont­ser­di aeg. Kraa­vid kiha­vad ja pul­bit­se­vad kevad­ra­hu­tuses krook­su­ja­test. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kus leiab nii huvi­ta­vat luge­mist kon­na­de elust kui …

Vigur muinasjutuvestja Juhan Kunder

08.–30.04.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Vigur mui­nas­ju­tu­vest­ja Juhan Kun­der. Möö­du­nud Kun­­de­­ri-aas­­ta ja täna­vu­se kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta ühen­dus­e­na on väl­ja pan­dud J. Kun­de­ri mui­nas­ju­tud, luu­le­tu­sed ja Kun­de­ri Seltsis …

2013 – Raamaturõõm ümber ilma

2013. aas­ta rah­vus­va­he­li­se las­te­raa­ma­tu­päe­va spon­soriks on IBBY (Rah­vus­va­he­li­se Noor­soo­kir­jan­duse Nõu­ko­gu) USA sekt­sioon. Sõnu­mi autor on Pat Mora (1942), ing­li­se ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­ta­tud luu­le­ta­ja …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuld­selt tae­vas sil­ler­dav päi­ke, lume­han­ge­del hõbe­da­selt säten­da­vad hel­bed ja nuk­ker kunin­gas luu­le­ku­nin­ga­ko­jas. On keva­de­kuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­siu­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaik­se …

18. märtsil kell 10.30 toimub üleriigiline etlusvõistlus “Ellen Niiduga Midrimaal”

18. märt­sil kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mis (Par­gi 12) üle­rii­gi­li­ne etlus­kon­kurss “Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal”. Võist­lus toi­mub kahes vanu­se­klas­sis: 1.-3 klass ja 4.–6. klass.

Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahu­oja käsi­töö­ehe­te näi­tus Ehte jõud. Aas­ta­ta­gu­sest näi­tu­sest ala­tes on ehte­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja huvi­ta­vaid teh­ni­ka­id ning kasu­ta­nud põne­vaid mater­ja­le. Sel­lelt näi­tu­selt …

Lahtiolekuajad

Püha­de ajal on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de (ja inter­ne­ti­punk­ti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (siin nime­ta­ma­ta päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud tava­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 …