Nii hea raamat!

2. april­list 25. aprilli­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Nii hea raa­mat!”. Valik 2013. aastal pari­mateks laster­aa­matuteks tun­nistatud raa­matutest, mis kan­navad mär­ki “Hea Raa­mat”. Selle väl­japaneku­ga tähis­tame …

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta esile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti …

Tapa vald jagas tunnustust

24. vee­bru­ar­il, Eesti rii­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning kuu­lu­tas väl­ja aas­ta tegi­jad kolmes erinevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Organ­isat­siooni …

Vana raamat hea hinnaga - 03.12.2013 Viivisevabad päevad - 16.12.2013-04.01.2014

Hingerahu

4. novem­brist — 30. novem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Hinger­ahu. Novem­brikuu on aeg, kus kõik kiired hooa­jatööd on lõppe­mas ning saame pühen­du­da tubase­le tege­vuse­le ja iseen­dale. …