Aino Pervik ja tema pere

Aino Per­vik ja tema pere (abikaasa, po­jad ja tü­tar) eesti kir­jan­dus­maastikul Näi­tus Sak­si raa­matuko­gus (ül­e­val 16.10.–30.11.2012)

Merevalvur majakas

Raa­matunäi­tuse­le „Merevalvur ma­jakas“ on kogutud laster­aa­matud jut­tude ja lu­ule­tuste­ga tule­tornidest. Ma­jakad näi­tavad raa­mat­u­lae­vadele ko­du­teed. Tule­tornid ehk ma­jakad er­inevad värvi, kuju ja kõr­guse poolest. Nii on mere­meestel nende jär­gi kergem mere­teedel li­igel­da. Ma­jakas aitab mer­el pime­dus­es õiget teed leida.