21. no­vem­brist 4. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõige su­ure­mad sõbrad Lõp­penud su­v­el tähis­tas staažikas tele- ja teatrikun­st­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­nipäe­va. Sell­eks puhuks koost­as Eesti Rahvus­ringhäälin­gu muu­se­um kun­st­niku loomin­gust ül­e­vaatenäi­tuse „Kõige su­ure­mad sõbrad“. Nüüd saab seda mahukat, värvikül­last ja põnevat näi­tust näha Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas.

Valdo Pant – aastaid hiljem

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Val­do Pant – aas­taid hiljem. Val­do Pant (21. jaan­uar 1928 – 30. ju­uli 1976) oli üks Eesti XX sa­jan­di su­urku­jud­est – mees, keda mäle­tavad mitmed põlvkon­nad. Val­do Pant, raa­­dio- ja telea­jakir­janik, pub­lit­sist ning dra­maturg, saavu­tas oma loomin­gu ja esine­mis­te­ga su­ure us­al­duse, tun­nus­tuse ja pop­u­laar­suse juba oma elu­a­jal. Raa­matunäi­tus annab­ki põgusa

Val­do Pant – aas­taid hiljemRead More »

Teisipäe­val 12. vee­bru­ar­il kell 17.30 toimub Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Ene Hioni raa­matu “Val­do Pant — aas­taid hiljem” es­itlus. Ene Hion on raa­ma­tusse kokku ko­gunud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paariküm­neaas­tane koost­öö raa­dios ja televisioonis.

Tiina Alveri näituse poster

Näi­tus annab ül­e­vaate Ti­ina Alveri töödest läbi mitme aas­takümne. Eesti Tele­vi­siooni tun­tud saadete ku­jun­dusi meelde tule­tav väl­japanek toob huvilis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gusesse aega. Telekun­st­nik Ti­ina Alveri tööde nimis­tusse mahub palju: tele­saat­ed “Noortes­tu­u­dio pärastlõu­na” (1986−87), “Vigla show” (1988), “Öö TV” (1989−92), “Carte Blanche” (1992−98), “Seitse vaprat” (1994−99), “Klaver põõsas” (1996−2001), “Fri­ik” (1996−99), “Reisile

Ti­ina Alver – ühe telekun­st­niku tegemised läbi kolmekümne ühe aas­taRead More »

Rein Marani näituse plakat

Eesti Rahvus­ringhäälin­gu muu­se­u­mi poolt koost­atud näi­tus „Lood­us­fil­mi tuhat nägu“ os­utab nii fo­tos, filmis, raa­matutes, es­emetes kui sõ­nas Rein Marani filmiloomin­gu olulis­tele töödele. Peep Puks on Rein Marani mis­siooni võt­nud kokku nõn­da: „Väga väh­estele on an­tud olla alusep­a­ni­jaks, teer­a­ja­jaks, su­u­nanäi­ta­jaks, tra­dit­sioonide loo­jaks. Olla Meistriks. Rein Maran on üks neist. Tema lood­us­filmid on läbi aas­taküm­nete kand­nud kultuuri

Rein Maran — “Lood­us­fil­mi tuhat nägu”Read More »