Evi Tihemetsa graafika

26. ok­too­brist 29. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Evi Ti­hemet­sa graafi­ka. Näi­tus Evi Ti­hemet­sa Tapa lin­naraa­matukogulele kin­gi­tud töödest.

Kargelt lüüriline Evi Tihemets

14.01.2013–01.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Evi Ti­hemet­sa graafikanäi­tus Kargelt lüüri­line Evi Ti­hemets. Tapalt pärit kun­st­nik Evi Ti­hemets tähis­tas möö­dunud aastal oma 80. sün­nipäe­va. Ju­ube­li puhul toimus mit­meid üri­tusi ning näi­tusi nii Tallinnas kui Tapal. Ko­dulin­na raa­matukogule kinkis kun­st­nik osa oma rikka­likust graafikavara­must. Selle näi­tuse sisuks ongi mõned kin­gi­tud tööd ning va­lik raa­ma­tu­id kun­st­niku il­lus­trat­sioonide­ga. Näi­tus on avatud

Kargelt lüüri­line Evi Ti­hemetsRead More »

Labürindis eksleja

Evi Ti­hemets 80 Kun­stitegemist on Evi Ti­hemets võr­rel­nud labürindis ek­slemisega:” Kun­st­nik on ek­sle­ja labürindis, millest ei pääse väl­ja. Tege­likult ei taha­gi me sealt väl­ja.” Näi­tus Tapa Lin­naraa­matuko­gus (20. ok­too­bri­ni)