Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. jaan­uar­ist 14. märtsi­ni Lehtse raa­matuko­gus Ain Palosoni fo­tonäi­tus “Vana arm”. Lood­us pakub väga palju ilusat, oska ain­ult vaa­da­ta ja ime­tle­da. Seda […]

22. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus Oh neid noori Fo­tograafi­anäi­tus „Oh neid noori“ on jätk näi­tuse­le „Üle ühe põlve“, mis ek­sponeeris ja kõrvu­tas lapse­lapse Mer­li Ants­maa ja tema vanaisa Kalju Mihkel­soni fo­to­sid. Nüüd on valmis selle teine osa, mille seeko­rdne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta üh­est ajas­tust pärit noori. Kas

Fo­tonäi­tus „Oh neid noori“Read More »

22. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Fo­tonäi­tus Üle ühe põlve Fo­tonäi­tus “Üle ühe põlve” ühendab kaht põlvkon­da. Näi­tuse pealkiri näitab kahe au­tori sug­u­lus­sidet, vanaisa Kalju Mihkel­son (1931−1976) ja lapse­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll ku­na­gi ko­htunud, ent peale vere ühendab neid veel fo­tograafia.

9.12.2013.–7.02.2014 on Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus Black-box Fo­tonäi­tus lõpetab Jäne­da 660. ju­ube­li­aas­ta üri­tused raa­matuko­gus. Maret on 19-aas­­tane Jänedal sünd­in­ud ja põhikooli lõpetanud neiu, kelle “ni­isama klõp­simis­est” lood­us­es on väl­ja kas­vanud tõ­sine fo­tograafi­ahu­vi. Maret on os­alenud er­ineva­tel fo­tokur­sus­tel ning konkurssidelt nop­pin­ud ka mit­meid auhin­du. Pild­is­ee­ria “Black-box” kas­vas väl­ja fo­tokur­suse ko­dustest üle­san­netest ning on näi­tuse­na ül­e­val ol­nud juba Tallinna

Maret Saluste fo­tonäi­tus “Black-box”Read More »

Sügise alguse värvid

1. ok­too­brist 25. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Sügise al­guse värvid. Näi­tusel 12 fo­tot ko­d­u­a­iast 21. sep­tem­bril, sügise sün­nipäe­val.

3.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Talv Viru­maal. Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus. Ees­ti­maa on ilus, olgu aas­taaeg milline tah­es. Il­mar Mesi 34 talvist fo­topilku Viru­maa lood­use­le tek­i­tavad soo­ja tunde, mis sest, et fo­todel on jääd ja lund.