(Eesti) 24. jaan­uar­il 2019. a Tapa val­laraa­matuko­gus al­gusega kell 10.30 “Il­mar Talve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Il­mar Talve” (I ko­r­rusel)
11.30 Ek­skur­sioon Tapa lin­nas “I. Talve radadel”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), al­gus raa­matuko­gus

14.00 Külaliset­tekand­ed

Il­mar Talve — pro­fes­sor, kolleeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu ülikool, Soome)
“Kir­janik Il­mar Talve” — Jani­ka Kro­n­berg (ajakir­ja Loom­ing peatoimeta­ja)

I ko­r­rusel fo­tonäi­tus “Linn, kus me elasime. Ja­lu­tuskäik koos Il­mar Talve­ga tema ko­dulin­nas”

II ko­r­rusel stend­inäi­tus “Il­mar Talve”

13. maist 13. ju­uni­ni Lehtse raa­matuko­gus näi­tus “Mees kolme ko­du­maa­ga. Il­mar Talve ‑95-”. Näi­tus tutvustab Tapal elanud ja koo­lis käin­ud kir­janiku ja rah­vatead­lase Il­mar Talve elukäiku ning loomingut.

Ilmar Talve radadel

8. mail kell 13.00−17.00 Sak­si raa­matukogu üri­tus “Il­mar Talve radadel”. Raa­matukoguüri­tus viib os­avõt­jad Skan­d­i­naavia­maades ja Eestis tun­tud rah­vastikutead­lase ja kir­janiku Il­mar Talve sis­se­tal­latud radadele Tapa val­las. Mõned hu­vi­tavad fak­tid: I. Talve isa Jo­hannes oli Tapa Jako­bi koguduse nõukogu es­imees ning prae­guse Jako­bi kiriku ehi­tuse or­gan­iseer­im­ise meeskon­nas, tema ema oli pärit kogu eesti rah­vale tun­tud Kreutzwal­dide

Il­mar Talve radadelRead More »

Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve 95

10. april­list 9. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Il­mar Talve 95”. Tapal elanud ja koo­lis käin­ud kir­janiku ja rah­vatead­lase elukäiku ning loomingut tutvus­tav näi­tus.

Ilmar Talve ajas ja ruumis

15. märt­sil kell 13.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Il­mar Talve ajas ja ru­umis. Üri­tus on pühen­datud et­noloo­gi, kir­janiku ja meie kan­di mehe Il­mar Talve 95. sün­ni­aastapäe­vale. Vaatame katk­endeid Peep Puk­si portreefilmidest “Tead­lane Il­mar Talve” (1991) ja “Kir­janik Il­mar Talve” (1992).

Ilmar Talve 95

15. märt­sist 4. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Il­mar Talve 95. Val­la­sisene ränd­näi­tus Il­mar Talve elukäi­gust ja ‑tööst rohke pildi­mater­jali­ga.

6. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Mees kolme ko­du­maa­ga. Il­mar Talve – 95 Rah­vatead­lane ja kir­janik Il­mar Talve on öel­nud, et sõja tõt­tu on tal ol­nud kolm ko­du­maad: Eesti, Root­si ja Soome. Sell­es kul­tu­uriru­umis on ta tein­ud oma kir­­janiku- ja tead­lasetööd. Kuid õi­gus­tat­ult nimetatakse Il­mar Tal­vet ka meheks kolme elutöö­ga. Soom­lased tun­nevad teda

Mees kolme ko­du­maa­ga. Il­mar Talve – 95Read More »

Ilmar Talve ja tema looming

6. jaan­uar­ist 30. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Il­mar Talve ja tema loom­ing. Väl­japaneku­ga tähis­tame kir­janiku ja rah­vatead­lase Il­mar Talve 95 sün­ni­aastapäe­va

17. jaan­uar­il 2014. aastal al­gusega kell 11.00 toimub Tapa Lin­naraa­matuko­gus rah­vatead­lase ja kir­janiku Il­mar Talve 95. sün­ni­aastapäe­va tähis­t­a­mine. Külal­is­teks on Eesti Kir­jan­dus­muu­se­u­mi di­rek­tor Jani­ka Kro­n­berg ja kir­jan­dustead­lane Peeter Olesk. Tutvu­da saab ka ül­e­vaatenäi­tusega Il­mar Talve elust ja loomin­gust.

Ilmar Talve 95

28. ok­too­brist 29. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Il­mar Talve 95. Näi­tus meie kan­di tun­tu­ima kir­janiku ja et­noloo­gi Il­mar Talve loomin­gust ja fo­todest. Näi­tusel on ka mõningaid raa­ma­tu­id kir­janiku isik­likust raa­matuko­gust, mille tü­tar Anna Talve Grins Tapa lin­naraa­matukogule kinkis. Parim olukir­jel­dus EW 1920–1930ndate aas­tate Tapast ja selle üm­brus­est on Il­mar Talve raa­ma­tus “Ke­vad Eestis”.