(Eesti) Ilmar Talve 100

(Ees­ti) 24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus algu­se­ga kell 10.30 “Ilmar Tal­ve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Ilmar Tal­ve” (I kor­ru­sel)
11.30 Eks­kur­sioon Tapa lin­nas “I. Tal­ve rada­del”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), algus raa­ma­tu­ko­gus

14.00 Küla­lis­et­te­kan­ded

Ilmar Tal­ve — pro­fes­sor, kol­leeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu üli­kool, Soo­me)
“Kir­ja­nik Ilmar Tal­ve” — Jani­ka Kronberg (aja­kir­ja Loo­ming pea­toi­me­ta­ja)

I kor­ru­sel foto­näi­tus “Linn, kus me ela­si­me. Jalu­tus­käik koos Ilmar Tal­ve­ga tema kodu­lin­nas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus “Ilmar Tal­ve”

Ilmar Talve radadel

8. mail kell 13.00–17.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu üri­tus “Ilmar Tal­ve rada­del”. Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus viib osa­võt­jad Skan­di­naa­viamaa­des ja Ees­tis tun­tud rah­vas­ti­ku­tead­la­se ja kir­ja­ni­ku Ilmar Tal­ve sis­se­tal­la­tud rada­de­le Tapa …

Ilmar Talve 95. sünniaastapäeva tähistamine

17. jaa­nua­ril 2014. aas­tal algu­se­ga kell 11.00 toi­mub Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus rah­va­tead­la­se ja kir­ja­ni­ku Ilmar Tal­ve 95. sün­ni­aas­ta­päe­va tähis­ta­mi­ne. Külalis­teks on Ees­ti Kir­jan­dus­muu­seu­mi direk­tor Jani­ka Kronberg …