Maavillane

18. novem­brist 30. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Maav­il­lane Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gastelgedel kootud vil­lastest vaipadest. Tööd on valmin­ud TÜVKA ‑s (Tar­tu Ülikooli Vil­jan­di Kul­tu­uri­akadeemias) …

Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Heli Rahuo­ja käsitööe­hete näi­tus Ehte jõud. Aas­tata­gus­est näi­tus­est alates on ehte­meis­ter kat­se­tanud uusi ja huvi­tavaid tehnikaid ning kasu­tanud põnevaid mater­jale. Sel­l­elt näi­tuselt …