Maavillane

18. no­vem­brist 30. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Maav­il­lane Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gastelgedel kootud vil­lastest vaipadest. Tööd on valmin­ud TÜV­KA ‑s (Tar­tu Ülikooli Vil­jan­di Kul­tu­uri­akadeemias) rahvus­liku käsitöö kur­susel õp­pimise pe­ri­ood­il. Eesti Rah­vakun­sti ja Käsitöö Li­idu aas­ta­teema 2013 oli maavillane.

Üle minu vaiba

1. no­vem­brist 11. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus näi­tus Üle minu vai­ba Valve Tam­mjärv on kan­gastelgedel kudunud üle 30 kalt­su­vai­ba, neist 10 on toodud näi­­tus-müügile. Iga vaip on omanäo­line ja ko­r­du­matu, on pike­maid ja lühe­maid, laiemaid ja kit­samaid. Kui leiad en­dale so­bi­va vai­ba, saad selle kohe kaasa osta.

Rahvuslik käsitöö

18. no­vem­brist 11. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Rahvus­lik käsitöö Pärast seda, kui lin­nud on lahkunud ning tuul vi­imsed­ki lehed pu­udelt maha ra­putanud, muu­tub sügis pimedaks ja kõledaks. Just nüüd tek­ib vas­tu­pan­damatu soov teha ahju-pli­i­­di alla tuli, teed juua ning kudu­da või luge­da. Rahvus­lik käsitöö on os­ake meie kul­tu­uripäran­dist. Käsitööd on tehtud ja tehakse ikka ja

Rahvus­lik käsitööRead More »

Luule Nurga rahvusliku käsitöö näitus

10. sep­tem­brist — 31. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus Lu­ule Nur­ga rahvus­liku käsitöö näi­tus. Näi­tuse tutvus­tus 21. sep­tem­bril kell 12.00. Lu­ule Nur­ga on tun­tud ja tun­nus­tatud käsitöömeis­ter ning ‑õpeta­ja. Praegu tegut­seb ta ar­mas­tatud alal MTÜ‑s Loometöö. Õp­pi­des ja õpetades on läbi aas­tate valmin­ud ka tema enda rah­varõi­vaste kom­plek­tid ning nende ju­urde ku­u­lu­vad kau­nid lisandid.

Loomispisikust nakatunud

10. ju­u­nist — 30. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus käsitöönäi­tus Loomispisikust nakatunud. Jäne­da küla 660. ju­ube­li puhul ning Kul­tu­uripäran­di aas­ta tähis­tamiseks on kokku kogutud Jäne­da küla tublide käsitöömeistrite loom­ing. Elav, kirev ning põnev näi­tus jääb avatuks kogu suveks.

Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Heli Rahuo­ja käsitööe­hete näi­tus Ehte jõud. Aas­tata­gus­est näi­tus­est alates on ehte­meis­ter kat­se­tanud uusi ja hu­vi­tavaid tehnikaid ning ka­su­tanud põnevaid mater­jale. Sel­l­elt näi­tuselt saab ka lisaks sil­mailule Jõu­lumemme kot­ti po­et­a­da mõne kõr­varõn­ga­paari, kae­la­kee või sõr­muse. Näi­tus on avatud 11. jaanuarini.

Rahvarõivaste lummuses

Käsitöönäi­tus koost­öös MTÜ Loometöö­ga. Näi­tusel on rah­varõi­vakom­plek­tid (Jäne­da käsitöökur­sus­tel valmin­ud rah­varõi­vad ja nende osad) ja ni­plispit­si väl­japanek iseõp­pi­jatelt ning meistritelt. Selle näi­tusega tähis­tame tagan­tjärele ka TÕN‑i (12.–19. okt). Jäne­da raa­matuko­gus 27.10–30.11.2012.

Rahvarõivaste lummuses

Käsitöönäi­tus koost­öös MTÜ Loometöö­ga. Näi­tusel on rah­varõi­vakom­plek­tid ja ni­plispit­si väl­japanek iseõp­pi­jatelt ning meistritelt. Selle näi­tusega tähis­tame tagan­tjärele ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jäne­da raa­matuko­gus 27.10–30.11.2012)