Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 4. vee­bru­ar­il kell 18.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Lood­us­est, loo­tus­est, ajast ja ar­mas­tus­est” — oma lu­ulet ja lu­gusid loeb Kül­like Veede, laulab ja ki­tar­ril […]

01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Kes küll laulab, räägib kord mu ema­kee­les … Väl­japanek soome-ugri rah­vaste lu­ulest. 90-ndate aas­tate vabadusepuhang tõi soome-ugri rah­vaste lu­u­lesse jul­ge­ma väl­jaütlemise, rahvuse­le valusate prob­leemide ka­jas­tamise, poli­itilise ot­sesõ­nal­is­use.

30. mail 1908. aastal sai Tapal teoks es­imene eesti kir­ja­keele kon­v­er­ents. Tar­gad keele­me­hed nii Tar­tu kui ka Tallinna poolt tulid Tapale, et teha tõ­si­seid samme eesti kir­ja­keele ühtlus­tamiseks. Tä­navu täi­tub 105 aa­s­tat sell­est täht­sast sünd­mus­est ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di er­ilise­malt es­ile tuua. Olu­line on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rääki­da ja

Pisiköidete näi­tus “Ajas­ta­ja”Read More »

Luulekava “Olen naine”

24. ok­too­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas lu­uleka­va Olen naine — Ave Alavainu lu­ulet loeb Iiris Saluri, flöödil musit­seerib Mar­tin Uude­vald.