Alates 24. april­list saab Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel vaa­da­ta Val­gevene maa­likun­sti. Näi­tusel tule­vad ek­sponeer­im­ise­le peamiselt Anna Ko­rol­e­va tööd, lisaks on väl­jas ka väike va­lik abikaasa Alexan­der Demi­dovi maale. Ko­rol­e­va ja Demi­dovi puhul on tegemist äär­miselt posi­ti­ivse kun­sti­ga. Ko­rol­e­va maalid on pisikese iroo­ni­a­ga vürt­si­tatud helged ja nos­tal­gilised taga­si­vaat­ed lapsepõlve, Demi­dovi tööd jälle pisut süm­bolist­likud, maal­i­tud peene […]

Hingerahu

19. au­gustist 27. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Hinger­ahu. Miks on näi­tuse pealkir­jaks “Hinger­ahu”, kui igas Mare Orguse töös on tun­da pinget — ük­sik ka­jakas tormisel mer­el, erkpunased moonid, sügis­nukrus par­gialleel, ba­leri­in, kelle ke­ha­hoiakust võib tun­da elu­võitlust. Mit­mel maalil vi­hiseb tuul. Eks ikka sell­epärast, et hinger­ahu saamiseks kaks aa­s­tat tagasi töö­tuks jäänud Mare maal­i­ma hakkas­ki. Enne

Hinger­ahuRead More »

Igihaljas saarepuu

Vel­lo Lillemet­sa maalide näi­tus Jäne­da raa­matuko­gus. (avatud 15. no­vem­bri­ni)

Loomad ja luule

He­len Muru maalide näi­tus. Ta on lõpetanud Tar­tu Kun­stikooli di­s­ai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on ol­nud mitmes Tallinna ga­leri­is. (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)

Loodusvärvid raamides

Näi­tuse au­tor Ven­nis Järvet on pärit Lehtse lähedalt Kada­ka külast. Õp­pis Läpi, Jäne­da ja Aegvi­idu koo­lis. TPI‑s oman­das mäein­seneri hariduse.