Mardikuu

1. no­vem­brist 29. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mardikuu No­vem­ber kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: hingedekuu (hingede­päe­va jär­gi), mardikuu (mardipäe­va jär­gi), talvekuu (lood­use talvemärkide jär­gi). Lõp­penud on põl­lume­he ja kar­jakas­vata­ja ma­jan­dusaas­ta. Talv toob kaasa tal­vetööd: nais­perele ühised tööõh­tud, meestele raie- ja veotööd. Mardikuu on aas­ta pimedaim aeg. Et sel­l­esse hal­li aega rõõ­mu tuua, laske tup­pa mar­­did-kadrid. […]

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mihk­likuu. Sep­tem­ber kannab rah­vakalen­dri jär­gi mi­tut nime: mihk­likuu (mihk­lipäe­va jär­gi), sügiskuu (al­ga­va sügise jär­gi), ka­nar­bikukuu (õit­se­va ka­nar­biku jär­gi), pohlakuu (pohlade ko­r­jamise aja jär­gi), jahikuu (jahi­hooa­ja al­guse jär­gi), kaalukuu (saakide mõõt­mise aja jär­gi).

01.–30. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lõikuskuu. Rah­vakalen­dri jär­gi kannab au­gust mi­tut nime: lõikuskuu (vil­jalõikuse ja saagiko­ris­tuse jär­gi), vil­jakuu (vil­jako­ris­tuse jär­gi), rukkikuu (rukkiko­ris­tuse jär­gi), mä­dakuu (hal­vasti paranevate haavade jär­gi). Tutvus­tame raa­matunäi­tusel lõikuskuu täht­päe­vi: lau­rit­sapäev, rukki­maar­japäev, pärtlipäev. Au­gustiks oli hein tehtud, al­gas vil­jalõikus. Hakati tarust mett võt­ma ja lam­baid ni­it­ma, seeni ja pähk­leid ko­r­ja­ma.

01.–30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Heinakuu. Ju­u­likuu kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: heinakuu (heina­teo jär­gi), su­vekuu (kõige soo­je­mate ja kuiv­e­mate il­made jär­gi), karusekuu (karusepäe­va jär­gi), putkekuu (hein­putkede õit­sea­ja jär­gi), jaagupikuu (jaagupipäe­va jär­gi), hobusenoogutuse kuu (hobuse noogutuse jär­gi, mida ta teeb ki­inide tõr­jeks). Ju­u­liku­usse mahu­vad mitmed rah­vakalen­dri täht­päe­vad: heina­maar­japäev, seitsmeven­napäev, karusepäev, jaagupipäev, ole­vipäev. Karuse- ehk mare­tapäe­val

HeinakuuRead More »

Jaanikuu

01.–28. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jaanikuu. Ju­u­nikuu kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: jaanikuu (jaa­nipäe­va jär­gi), su­vekuu (su­vea­ja jär­gi), ke­sakuu (kesa ehk põl­lu künd­mise jär­gi), õilmekuu (õiterohkuse jär­gi), pär­nakuu (pär­nade õit­semise jär­gi), pi­imakuu (lehmade su­ure pi­imaan­ni jär­gi). Jaanikuu ehteks on jaa­nipäev, rõõ­mus val­­guse- ja su­vepüha. Samu­ti mahu­vad sel­l­esse su­veku­usse veel vi­idipäev, seitsmema­ga­japäev, su­vine peetripäev. Enne kui

JaanikuuRead More »

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lehekuu. Maikuu kannab rah­vakalen­dri jär­gi mi­tut nime: lehekuu (pu­ude lehtem­ine­mise jär­gi), õiekuu (õit­se­vate ke­vadlillede jär­gi), toomekuu (toomepu­ude ehk toomin­gate õidepuhkemise jär­gi), külvikuu (külvitööde jär­gi). Tutvus­tame maikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: vol­bripäe­va, ke­vadist nigu­lapüha, tae­vamine­mis­püha ja nelipühi. Toomekuu raa­matunäi­tuselt saame tea­da, miks kut­sus va­narah­vas toomin­gat kar­tulipuuks. Toomin­ga rah­vapärased nime­tused on tu­mil­gas, tuum,

LehekuuRead More »

Jürikuu

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jürikuu. Rah­vakalen­dris kannab aprill mi­tut nime: jürikuu (jüripäe­va jär­gi), su­lakuu (sulavate lume­hangede jär­gi), mahlakuu (pu­udes li­iku­vate mahlade jär­gi), nal­jakuu (nal­japäe­va jär­gi), puhkekuu (varsti puhke­vate pun­gade jär­gi). Tutvus­tame näi­tusel april­likuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: karjalaske‑, künni‑, jüri- ja markusepäev. Talu­rah­va aas­ta al­gas jüripäe­val, siis pal­gati tal­lu abilised ja sel päe­val ei to­ht­in­ud ma­jast

JürikuuRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Ajakir­janik ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll ko­htub kul­tu­uripäran­di aastal Tapa Lin­naraa­matuko­gus Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.–4. klas­side õpi­laste­ga. Ko­h­tu­miste kel­laa­jad on 10.50−11.30 ja 11.50−12.30. Sulev

5. aprill — ko­h­tu­mine Sulev Ol­li­gaRead More »

Küünlakuu

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küün­lakuu. Vee­bru­ar kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: küün­lakuu (küün­lapäe­va jär­gi), vast­lakuu (vast­lapäe­va jär­gi), tu­isukuu (vee­bru­ari tu­isuil­made jär­gi), radokuu (ra­jude il­made jär­gi), hundikuu (huntide jook­sua­ja jär­gi). Näi­tus tutvustab küün­lakuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi (küünla‑, luuvalu‑, vastla‑, tuh­­ka- ja madis­epäev). Küün­lakuu külm toob soo­ja suve. Soe küün­lakuu en­nustab kül­ma ke­vadet.