17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu II ko­r­rusel rahvus­va­he­line il­lus­trat­sioon­inäi­tus Mere­muinasju­tud. Rahvus­va­he­lise il­lus­trat­sioon­inäi­tuse al­gatasid 2011. a Eesti Lastekir­jan­duse Keskus ja Eesti Ku­jun­dus­graafikute Liit. Eesti kun­st­nike väl­jakäidud idee il­lus­treeri­da mere­ga seo­tud muis­ten­deid ja muinasjutte lei­dis Lääne­mere­maades toe­tust. Nii sai­gi näi­tuseks kokku pan­dud 10 ri­i­gi – Eesti, Läti, Lee­du, Nor­ra, Poola, Root­si, Sak­samaa, Soome, Taani, Ven­e­maa – […]