(Eesti)

2. ju­ulist au­gusti keskpaigani 2020. a on Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus “Egip­tus”.

Oleme Tapa raa­matuko­gus näi­danud Tapa muusikakooli kun­stiosakon­na õpi­laste loometöid väga er­ineva­tel teemadel. Selle suve näituseks …

(Eesti)

11. märt­sist 23. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas “Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus”.

Tapa Val­laraa­matukogu (Kooli 6) II ko­r­rusel saab 23. aprilli­ni vaa­da­ta Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­laste värvikaid er­inevates tehnikates teostatud töid. Ül­e­vaatenäi­tusel on väl­jas lä­bilõige õpi­laste vi­imase aas­ta töödest-tegemis­test. Õpi­lasi juhen­dasid kun­stiõpeta­jad Li­ina Kald, Ka­trin Leete ja Re­nee Aua.