Rahvarõivaste lummuses

Käsitöönäi­tus koost­öös MTÜ Loometöö­ga. Näi­tusel on rah­varõi­vakom­plek­tid ja ni­plispit­si väl­japanek iseõp­pi­jatelt ning meistritelt. Selle näi­tusega tähis­tame tagan­tjärele ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jäne­da raa­matuko­gus 27.10–30.11.2012)

Sügisesed värvid lõngades

19. ok­too­bril kell 18.00 õpime Sak­si raa­matuko­gus TÕNi nä­dala raames Anne Raa­va juhen­damisel lõn­gu värvi­ma er­inevate aed- ja juurviljadega.