Photos of Tapa public library

Oi sina mu pesa“ on Eesti Na­hakun­st­nike Li­idu ko­r­ral­datud köitepro­jekt, mille aluseks on spet­si­aalselt Jaan Krossi sün­ni­aastapäe­vaks koost­atud ja kun­st­nikele köit­miseks väl­ja an­tud Jaan Krossi ja Ellen Ni­idu lu­ule­val­imik „Oi sina mu pesa“ (koost­a­ja Maar­ja Undusk). 

Older photos