Lugejapilet ja isikutunnistus (ID‐kaart)

Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu kogude kasu­ta­miseks on vaja­lik luge­ja­pi­let või ID‐kaart.

Raamatukogu luge­jaks vor­mis­ta­takse ID‐kaardi vm pil­diga isi­kut­tõen­dava doku­mendi alu­sel. Lastel on vaja­lik lap­se­va­nema kir­ja­lik nõus­olek.

Esmane pilet on luge­jale tasuta. Kaotatud või riku­tud pileti asen­da­mine mak­sab 0,60 €.

Lugejapiletina on keh­tiv ka ID‐kaart.

Iga kalend­ri­aasta algu­ses kont­rol­li­takse lugeja isi­ku­and­meid ning uuen­da­takse lae­nu­tus­õi­gust.

Lugejapilet või ID‐kaart võtke alati raa­ma­tu­kokku kaasa. Ärge andke oma luge­ja­pi­le­tit teis­tele isi­ku­tele kasu­ta­miseks. Lugejapileti kao­ta­mi­sest ja leid­mi­sest tea­tage palun raa­ma­tu­kokku tele­fo­nil 323 2081.

Kojulaenutus

Raamatute, aja­kir­jade jm tea­vi­kute lae­nu­täht­aeg on :

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 14 päeva,
Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gu­des 21 päeva.

Suure nõud­lu­sega (koolilu­ge­mise, õppe­kir­jan­duse jm) tea­vi­ku­tele võib raa­ma­tu­kogu anda lühema lae­nu­täht­aja.

Tasulised teenused

Koopiate val­mis­ta­mine, prin­ti­mine, ska­nee­ri­mine, raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­line lae­nu­tus (RVL) ja arvuti kasu­ta­mine roh­kem kui kaks tundi päe­vas on tasu­line vt tasu­li­sed tee­nu­sed (hin­na­kiri).

Salasõna

Salasõnaga saab kasu­tada luge­ja­kon­tot e‐kataloogis RIKSWEB (piken­da­mine, reser­vee­ri­mine, lae­nu­tus­aja­loo vaa­ta­mine). Salasõna küsi raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jalt.

Reserveerimine ehk laenutusjärjekorda lisamine

Teavikuid, saab reser­vee­rida ehk lae­nu­tus­jär­je­korda lisada :

 • raa­ma­tu­ko­gus koha­peal
 • tele­fo­nitsi 323 2081 (tee­nin­dus­osa­kond) või 323 2082 (las­te­osa­kond)
 • e‐posti teel :
 • RIKSWEBIS

NB ! Telefoni teel tea­viku raa­ma­tu­ko­gusse saa­bu­mi­sest tea­ta­mise kulud tasub lugeja. Teavitamine tele­foni teel mak­sab 0,30 €. E‐posti teel tea­vi­ta­mine on tasuta.

Teavikule tuleb järgi tulla 3 päeva jook­sul.

Ärge unus­tage tea­ta­mast kui te jär­je­kor­ras ole­vat tea­vi­kut enam lae­nu­tada ei soovi.

Aegumishoiatus ja meeldetuletus

Raamatute õige­aegse tagas­ta­mise eest vas­tu­tab lugeja. Laenutähtajaga lae­nu­tus­tšekk antakse luge­jale koos lae­nu­ta­tud tea­vi­ku­tega. Raamatukogu tule­tab lae­nu­täht­aja saa­bu­mist meelde, saa­tes meili lugeja poolt mää­ra­tud e‐posti aad­res­sile.

Tagastamistähtaja pikendamine

Teavikute lae­nu­tus­täht­aega saab piken­dada kui neile ei ole tek­ki­nud jär­je­korda :

 • raa­ma­tu­ko­gus koha­peal
 • tele­fo­nitsi 323 2081 (tee­nin­dus­osa­kond) või 323 2082 (las­te­osa­kond)
 • e‐posti teel :
 • RIKSWEBIS

Viivis

Laenutähtaja üle­ta­mise eest arves­ta­takse vii­vist 0,01 € päe­vas iga lae­nu­täht­aja üle­ta­nud raa­matu pealt.

Kadunud või rikutud raamat

Kui raa­ma­tu­ko­gust lae­na­tud tea­vik (raa­mat, aja­kiri, CD‐plaat jm) on kadu­nud või riku­tud, saab selle

 1. asen­dada sama tea­viku uue eksemp­lariga,
 2. tasuda tea­viku hinna (eriti vaja­like tea­vi­kute puhul kuni 10‐kordselt),
 3. asen­dada mõne teise sama­väärse raa­ma­tu­ko­gule vaja­liku tea­vi­kuga.

Palume raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaga kokku lep­pida, mis sobib asen­da­miseks.

Asendusraamatu võib valida ka all­järg­ne­vast nime­kir­jast :

 • Jüri Freimann „Pruuna‐Kõrve“, 1999
 • Põhja‐Eesti südam­aa­del“, 1997
 • Jerome David Salinger „Kuristik ruk­kis“
 • Annie M.G. Schmidt „Miisu“

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Raamatukogudevahelise lae­nu­tuse (RVL) kaudu on või­ma­lik tel­lida meie raa­ma­tu­ko­gus puu­du­vat kir­jan­dust Eesti teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest.

 • Teisest raa­ma­tu­ko­gust tel­li­tud tea­vi­kute kasu­ta­mise täht­aja (tava­li­selt 2–4 näda­lat) ja tin­gi­mu­sed mää­rab saatja‐raamatukogu.
 • Saadetise tagas­ta­mise pos­ti­ku­lud tasub lugeja vas­ta­valt Eesti Posti hin­na­kir­ja­dele.
 • Juhul, kui RVL‐i teel tel­li­tud tea­vi­kust saa­de­takse koo­piad, tasub lugeja koo­piate hinna vas­ta­valt RVL‐raamatukogu poolt esi­ta­tud hin­na­kir­jale.